Informatie bij toetsing geschiktheid sleutelfunctiehouders

Nieuwsbericht
Datum 23 januari 2020

Het is belangrijk dat het toetsingsdossier voor de geschiktheidstoetsing van een voorgedragen sleutelfunctiehouder voldoende diepgaand, specifiek en expliciet is. Wanneer is dat het geval?

Wanneer DNB sleutelfunctiehouders toetst op geschiktheid, dan gebeurt dit eerst op basis van het toetsingsdossier. Als het toetsingsdossier onvoldoende informatie bevat om een oordeel te kunnen vormen over de geschiktheid van de kandidaat, dan is een toetsingsgesprek noodzakelijk. Voor een efficiënt toetsingsproces is het daarom belangrijk dat het toetsingsdossier voldoende diepgaand, specifiek en expliciet is. Zo kan worden voorkomen dat een kandidaat op gesprek wordt uitgenodigd, terwijl hiertoe op grond van een kwalitatief goed toetsingsdossier niet zou zijn besloten.

Kwaliteit dossier

Een kwalitatief goed samengesteld toetsingsdossier bevat deze informatie:

  • Verwijzingen en toelichtingen ten aanzien van de kennis en vaardigheden van de kandidaat die specifiek betrekking hebben op de inhoudelijke onderwerpen uit de kennis- en ervaringsgebieden zoals die zijn opgesomd in de Q&A “Toetsing geschiktheid en betrouwbaarheid van sleutelfunctiehouders” op Open Boek Toezicht
  • Toelichtingen, met voorbeelden, van kennis en vaardigheden van de kandidaat die het geheel omvatten van geschiktheidseisen aan de sleutelfunctiehouder, zoals vermeld in de genoemde Q&A. Dit betekent dat het dossier een duidelijke toelichting bevat over de kennis en ervaring waarover de kandidaat beschikt, en ook verduidelijkt op welke onderwerpen de kandidaat nog tekort schiet. Bij dat laatste kan worden vermeld wat het fonds en de kandidaat doen om de kennis en ervaring op die onderwerpen of deeldomeinen verder te ontwikkelen en welke tijd daarmee naar verwachting gemoeid is
  • Toelichtingen, met voorbeelden, die de kennis en/of ervaring van de kandidaat over dat specifieke onderwerp concreet maken
  • Verwijzingen en toelichtingen die herkenbaar zijn gerelateerd aan specifieke omstandigheden bij het fonds, inclusief voorbeelden
  • Toelichting waarom en in hoeverre het profiel van de kandidaat past bij de functiebeschrijving en de specifieke omstandigheden van het fonds.

Uit de voorbeelden moet blijken wat de rol van de kandidaat was en hoe hij zijn kennis en ervaring heeft toegepast. Daar waar interne opleidingen gevolgd zijn helpt het als een beschrijving van de behandelde onderwerpen en de diepgang wordt toegelicht.

Bovenstaande kwaliteitskenmerken gelden in het geval van een sleutelfunctiehouder risicobeheerfunctie voor het financieel risicobeheer in dezelfde mate als voor het niet-financieel risicobeheer.

Relevante documenten

Bij het toetsingsdossier wordt onder meer gevraagd om het CV van de kandidaat, het functieprofiel, de motivatie van het fonds en een self-assessment mee te sturen. De benodigde informatie kan in deze documenten worden meegestuurd. Indien gewenst, kunnen ook aanvullende documenten ter toelichting en verduidelijking via DLT worden meegestuurd.

Meer informatie

Informatie over wanneer DNB sleutelfunctiehouders toetst op geschiktheid (en betrouwbaarheid) vindt u op Open Boek Toezicht. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij het Expertisecentrum Toetsingen via toetsing.pensioenen@DNB.nl.

> Terug naar de Nieuwsbrief