“Evenwichtige afweging van belangen is cruciaal bij alle ontwikkelingen die op de sector afkomen”

Nieuwsbericht
Datum 24 januari 2020

DNB publiceerde 22 januari haar Toezicht Vooruitblik. Cindy van Oorschot, divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen, vertelt wat de pensioensector in 2020 van DNB kan verwachten.

Cindy van Oorschot

In de Toezicht Vooruitblik beschrijft DNB welke ontwikkelingen komend jaar belangrijk zijn voor financiële instellingen. Ook geeft DNB aan waar zij in het bijzonder aandacht aan besteedt in haar toezicht.

Wat zijn komend jaar de belangrijkste uitdagingen voor de pensioensector?

“De sector staat voor grote veranderingen. Door de lage rente blijft de financiële positie van veel fondsen zorgelijk en wordt de inkoop van pensioenaanspraken duurder. Pensioenfondsbesturen en sociale partners komen hierdoor voor lastige keuzes te staan. Ook wordt het principeakkoord over de hervorming van de tweede pijler van ons pensioenstelsel uitgewerkt. Verder spelen de implementatie van IORPII en de groeiende aandacht voor duurzaamheid en ESG-risico’s. Tot slot zal de consolidatie in de pensioensector in 2020 doorzetten. Deze ontwikkelingen zullen veel van de sector vragen. Daarbij zal een evenwichtige afweging van belangen een even cruciale als uitdagende taak zijn voor het pensioenfondsbestuur. Een goede inrichting van de governance is daarom een noodzakelijk voorwaarde om goed voorbereid te zijn op de toekomst.”

Wat betekent de uitwerking van het principeakkoord over het pensioenstelsel voor het toezicht door DNB?

“Dit jaar wordt het pensioenakkoord verder uitgewerkt door de stuurgroep. Ik hoop dat het wetgevingstraject dit jaar nog van start kan gaan, maar dat is geen zekerheid. In 2020 verandert er daarom nog niet veel aan ons toezicht. Op lange termijn verandert er wel het nodige. Wat precies, vind ik moeilijk te zeggen zolang er nog geen wetsvoorstel ligt. Hoe dan ook blijft het van belang dat fondsen beleggen in het belang van de deelnemers en dat de bedrijfsvoering beheerst en integer is. Daarnaast moet er een wettelijk kader uitgewerkt worden voor een evenwichtige transitie naar een nieuw contract met een helder en transparant besluitvormingsproces.”

DNB gaat in haar toezicht meer datagedreven werken met behulp van digitale technieken. Wat merkt de sector hier in 2020 van?

“Om een aantal concrete voorbeelden te geven: het komend jaar vragen we als onderdeel van het EIOPA-dataproject veel meer informatie op van pensioenfondsen over hun beleggingen. We zijn hard bezig dit proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Voor pensioenfondsen én voor ons. Dit om doublures in aanvragen te voorkomen.

Ook hebben we afgelopen jaar een slag gemaakt om onze processen steeds meer te automatiseren en te ontsluiten via het Digitaal Loket Toezicht. Voorbeelden hiervan zijn het CWO-proces, uitbestedingsmeldingen en vergunningaanvragen. We gaan hier dit jaar mee verder. Tenslotte passen we in onderzoeken meer data-analyses en process mining toe.

Dit alles stelt eisen aan de kwaliteit van data van bijvoorbeeld pensioenaanspraken bij pensioenfondsen. In 2020 doet DNB bij een aantal fondsen en PUO’s onderzoek naar de kwaliteit van pensioenaanspraken. Wij vinden het belangrijk dat er een adequaat datakwaliteitsraamwerk is, maar ook dat er effectieve controles op de kwaliteit van aanspraken en aangeleverde gegevens zelf zijn.”

Wat kan de pensioensector verder van DNB verwachten?

“De implementatie van IORPII staat dit jaar centraal. Bij de grote fondsen ligt de nadruk op de werking van de inrichting van sleutelfuncties die in 2019 is vastgesteld. Middelgrote en kleine instellingen werken deze opzet uit en leggen deze aan DNB ter goedkeuring voor.

Ook beoordeelt DNB in 2020 voor het eerst de Eigen Risicobeoordelingen (ERB). Verder doen we in 2020 in dialoog met de sector verdere ervaring op met PUO-toezicht. We spreken fondsen en hun PUO’s in het bijzonder aan op de wendbaarheid van de systemen en de verbetering van de datakwaliteit.

Tot slot verwachten we van fondsen dat zij werk maken van de beheersing van ESG-risico’s, cyberrisico’s en nieuwe technologische risico’s en digitalisering, zoals artificial intelligence en steeds langere uitbestedingsketens. Kortom, een volle agenda. Mede daarom is het belangrijk om ook in 2020 goed met elkaar in dialoog te blijven. En dat doen we dan ook graag. Om te beginnen tijdens het pensioenseminar op 28 januari”

Meer weten? Lees de Toezicht Vooruitblik.

> Terug naar de Nieuwsbrief