Uitkomsten materiële toetsing pensioeninstellingen

Nieuwsbericht
Datum 30 april 2019

DNB heeft de documenten van een aantal pensioenfondsen getoetst aan de pensioenwet- en regelgeving. De uitkomsten.

Bankgebouw

DNB ziet een aantal aandachtspunten.

  • Regelmatig zijn pensioenreglementsbepalingen niet duidelijk geformuleerd. De bepalingen in het pensioenreglement dienen zo te worden geformuleerd dat deze duidelijk zijn voor alle deelnemers.
  • In de uitvoeringsovereenkomsten en -reglementen wordt vaak niet volledig voldaan aan de vereisten uit artikelen 25 en 26 van de Pensioenwet. In artikel 25 van de Pensioenwet zijn de onderwerpen opgenomen waarover bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst moeten worden opgenomen, zoals de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld, de maatstaven voor en voorwaarden waaronder toeslagverlenging plaatsvindt, de uitgangspunten en procedures welke gelden ten aanzien van de besluitvoering over vermogenstekorten en vermogensoverschotten dan wel winstdeling. In artikel 26 zijn eisen met betrekking tot de premiebetaling opgenomen.
  • Het risico bestaat dat in geval van vacatures binnen het bestuur de situatie zich kan voordoen dat besluitvorming niet mogelijk is. Dit speelt bijvoorbeeld bij pensioenfondsen die in de statuten hebben bepaald dat iedere geleding in het bestuur bij de besluitvorming aanwezig moet zijn. Als door een vacature een geleding niet aanwezig kan zijn, is besluitvorming in dit geval niet mogelijk. Dit risico kan worden weggenomen door in de statuten op te nemen dat een bestuurder twee stemmen kan uitbrengen als niet alle vacatures van zijn geleding zijn vervuld.
  • Uit de toetsing blijkt dat verschil kan zijn in de manier van opnemen van de samenvatting van de uitvoeringsovereenkomst in de ABTN.

Digitaal Loket

Om de aanlevering van documenten te vergemakkelijken heeft DNB Digitaal Loket Toezicht Organisatiegegevens ontwikkeld, waar de documenten kunnen worden geüpload. Zo kunt u op eenvoudige wijze uw geactualiseerde documenten naar DNB sturen.

> Terug naar de Nieuwsbrief