Extra aandacht voor scenarioanalyse bij collectieve waardeoverdrachten

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

De recente turbulentie op de financiële markten als gevolg van de Corona-pandemie kan ook gevolgen hebben voor collectieve waardeoverdrachten.

Of dat het geval is, en welke gevolgen dat zijn, is afhankelijk van de kenmerken van de collectieve waardeoverdracht. Als het aanvragende pensioenfonds kan onderbouwen dat de economische gevolgen van de pandemie geen materieel effect hebben voor haar collectieve waardeoverdracht, en aan alle wettelijke eisen wordt voldaan, dan kan de waardeoverdracht volgens plan uitgevoerd worden.

Bij de onderbouwing van het besluit tot collectieve waardeoverdracht is van belang hoe wordt omgegaan met mutaties in de dekkingsgraad tussen het moment waarop het besluit tot collectieve waardeoverdracht genomen is en het moment van feitelijke uitvoering. DNB besteedt extra aandacht aan de gevraagde scenario analyse waarin die vraag centraal staat. DNB bekijkt daarbij of de onderbouwing waarop de aanvraag is gebaseerd passend blijft bij grotere dekkingsgraadmutaties: hoe worden de risico’s gemitigeerd? Welke bandbreedtes worden gehanteerd om te bepalen of de overdracht nog door kan gaan en wanneer nemen de betrokken fondsen de go/no-go beslissing? Als op die datum niet aan de voorwaarden voldaan wordt, moet de collectieve waardeoverdracht in beginsel opnieuw aangevraagd worden.

Met betrekking tot de implementatie van de collectieve waardeoverdracht wil DNB graag weten hoe risico’s die gepaard gaan met koersschommelingen op een passende wijze worden gemitigeerd, opdat eventuele schommelingen geen materieel hebben op de collectieve waardeoverdracht.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in deze Q&A’s op de website van DNB.