Update COVID-19

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

De wereldwijde crisis rond de corona-pandemie heeft grote maatschappelijke impact met zware gevolgen voor de volksgezondheid. Ook voor de financiële sector zijn de gevolgen groot. DNB heeft in de afgelopen weken maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Gaag informeren wij u over de maatregelen voor pensioenfondsen.

Cijfers

Significante impact

Het coronavirus heeft een significante impact op de economie. Deze schok vindt in eerste instantie plaats in de reële economie en vertaalt zich dan naar de financiële sector en markten. Om de economische impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is het cruciaal dat de financiële sector goed blijft functioneren. Ondanks de moeilijke tijden speelt de financiële sector op dit moment een belangrijke rol in het ondersteunen van de economie. DNB houdt samen met de autoriteiten in binnen- en buitenland de situatie nauwgezet in de gaten en speelt tijdig in op de ontwikkelingen.

De financiële sector wordt op dit moment op verschillende manieren geraakt. In de eerste plaats door de praktische beperkingen waar instellingen zelf mee te maken hebben. Zo moeten veel medewerkers vanuit huis werken. Instellingen hebben hun business continuity plannen geactiveerd. Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt en mensen die verantwoordelijk zijn voor dezelfde kritieke functies werken niet meer fysiek samen. Op deze manier kan de cruciale dienstverlening doorgaan.

Daarnaast zijn er de financiële gevolgen die bij ieder onderdeel van de sector op een eigen manier gevoeld worden. In de afgelopen weken zijn door DNB, en andere nationale en internationale autoriteiten, maatregelen genomen die de financiële sector moeten helpen om hun kritieke functie in deze tijden, het ondersteunen van de reële economie, zo goed mogelijk uit te kunnen blijven oefenen. Daarnaast is het toezichtcontact met instellingen geïntensiveerd. Instellingen worden ook opgeroepen om tijdig eventuele problemen te melden bij de toezichthouder.

Hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen, en wat daarmee de uiteindelijke gevolgen voor de financiële sector zijn, is nu niet te voorspellen. DNB houdt de optie open om verdere maatregelen te nemen als de situatie daarom vraagt. Hierover zullen wij u – wanneer dit van toepassing is – uiteraard dan nader informeren.

Hieronder leest u over de maatregelen voor pensioenfondsen:

  • Uitstel jaarrapportage
  • Mogelijkheid uitstel maand- en kwartaalrapportages
  • Vervallen onderzoeken
  • Herprioriteren toezichtactiviteiten
  • Verhoogde frequentie publicatie rentetermijnstructuur
  • Tijdelijk afwijken van het strategisch beleggingsbeleid
  • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
  • Kennismakingsseminar geannuleerd 

Hou voor een actueel overzicht ook onze website in de gaten: www.dnb.nl/corona.

Uitstel jaarrapportage

DNB zal de benodigde toezichtinformatie blijven uitvragen. Dit is cruciaal om de situatie goed te kunnen blijven beoordelen. DNB wil, waar het kan, ruimte bieden om de komende periode goed door te komen. Met oog voor de operationele uitdagingen waar de corona ontwikkelingen fondsen voor plaatst, geeft DNB voor de rapportage van alle jaarstaten 3 maanden extra tijd, tot 30 september. Hiermee geeft DNB voor pensioenfondsen een vergelijkbare ruimte als die bijvoorbeeld op Europees niveau voor de verzekeringssector is afgesproken.

Mogelijkheid uitstel maand- en kwartaalrapportages

DNB heeft het beeld dat pensioenfondsen de maand- en kwartaalrapportages binnen de daarvoor gestelde termijnen kunnen indienen. Indien dat voor een pensioenfonds als gevolg van de corona ontwikkelingen niet mogelijk is, kan DNB op basis van de ‘Beleidsregel ontheffingen verslagstaten Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 2015’ desgevraagd ontheffing verlenen van de gestelde indieningstermijn en tijdelijk uitstel daarvan verlenen. DNB zal hier welwillend mee omgaan.

Vervallen onderzoeken

DNB heeft risicogebaseerd en met oog op het feit dat bepaalde type onderzoeken in huidige omstandigheden moeilijk doorgang kunnen vinden (denk aan bepaalde on-site onderzoeken), maar ook vanwege het feit dat de inzetbaarheid van medewerkers bij instellingen en DNB lastiger wordt, een aantal onderzoeken voor het aankomende kwartaal geannuleerd. Indien dit een onderzoek bij uw instelling betreft, dan wordt u uiteraard hierover geïnformeerd.

Bij de overige toezichtactiviteiten en bijbehorende deadlines is het uitgangspunt dat dit in beginsel doorgang vindt. Hierbij kan in overleg rekening worden gehouden met een mogelijk verminderde beschikbaarheid van mensen en systemen en een verhoogde aandacht voor crisismanagement.

Herprioriteren toezichtactiviteiten

De huidige situatie leidt ook tot verhoogde en nieuwe risico’s, zowel financieel als niet-financieel. De coronacrisis vraagt veel van de sector. We zien dat er met veel inzet wordt gewerkt om kritische processen onbelemmerd door te laten gaan. Als toezichthouder houden we ook rekening met de operationele uitdagingen. Tegelijkertijd is goed risicobeheer en adequaat toezicht juist nu van belang. DNB zal daarom ook haar toezichtactiviteiten herprioriteren en haar aandacht naar bepaalde risico’s verleggen, zoals verhoogde aandacht voor de werking van business continuity management, cyberrisico’s en implicaties veroorzaakt door onrust op de financiële markten (impact op de dekkingsgraad, issues met betrekking tot de uitvoering van het herbalanceringsbeleid en liquiditeitsmanagement). Hierover gaan we ook actief de dialoog aan met de sector en uitvoeringsorganisaties. Signalen die we hieruit ophalen zijn mede bepalend voor de activiteiten die we ontplooien.

Voorts wordt een aantal collectieve onderzoeken voortgezet gezien het belang hiervan in deze situatie, voorbeelden zijn het onderzoek naar Informatiebeveiliging en Uitbesteding.

Verhoogde frequentie publicatie rentetermijnstructuur

In verband met bijzondere marktomstandigheden heeft DNB besloten om tijdelijk op wekelijkse basis de nominale rentetermijnstructuur (zero coupon) inclusief UFR te publiceren. De RTS is berekend alsof de ultimo week datum de maand eindstand is. Deze curves zijn alleen ter informatie. Voor bepaling van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen dient de gebruikelijke ultimo maand curve gebruikt te worden.

Tijdelijk afwijken van het strategisch beleggingsbeleid

DNB verwacht onder normale omstandigheden dat pensioenfondsen het beleggingsbeleid volgen, maar wij kunnen ons voorstellen dat er onder de uitzonderlijke marktomstandigheden legitieme redenen zijn om tijdelijk van haar strategisch beleggingsbeleid af te wijken. Een beslissing hierover dient wel middels een gedegen besluitvormingsproces, weloverwogen, gemotiveerd en met voldoende aandacht voor risicobeheer te worden genomen.

Van een structurele en doelbewuste verhoging van risicoprofiel in een herstelsituatie kan, ook onder de huidige omstandigheden, geen sprake zijn. Hier blijven wij op toezien. Dit laat onverlet dat fondsen zich de vraag moeten stellen of het huidige strategische beleggingsbeleid nog passend is bij de risicohouding van deelnemers, in het licht van de gewijzigde economische omstandigheden en verslechterde financiële positie.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

In diverse sectoren hebben werkgevers te maken met omzetverlies, met liquiditeitsproblemen tot gevolg. DNB heeft van verschillende pensioenfondsen vernomen dat werkgevers hebben gevraagd om uitstel van premiebetaling. De overheid heeft maatregelen genomen, waaronder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), die het kabinet op 31 maart heeft bekendgemaakt. Werkgevers die in aanmerking komen voor de NOW, ontvangen naast een tegemoetkoming voor de loonkosten een tegemoetkoming om de pensioenpremie te kunnen blijven voldoen. De NOW verlicht daarmee liquiditeitsproblemen bij werkgevers en vermindert het incasso-risico van pensioenfondsen.

Doelstelling van de NOW is dat financiering van pensioenopbouw gedurende de huidige crisistijd wordt voortgezet. DNB ondersteunt daarom dat pensioenfondsen zich maximaal inspannen om pensioenpremies te incasseren bij werkgevers die gebruikmaken van de NOW. Daarbij heeft DNB oog voor situaties waarbij pensioenfondsen binnen de wettelijke kaders betalingsuitstel verlenen om werkgevers lucht te geven pensioenpremies later te voldoen, bijvoorbeeld totdat de NOW in uitvoering is genomen.

Kennismakingsseminar geannuleerd

Het kennismakingsseminar voor nieuwe bestuursleden van 23 april gaat niet door in verband met het Corona-virus. Het seminar zal later in het jaar gepland worden. De nieuwe bestuursleden die zich hadden ingeschreven zijn hier inmiddels over geïnformeerd.