Uitkomsten themaonderzoek implementatie EMIR

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2016

De European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) heeft gevolgen voor partijen die handelen in derivaten. Toezichthouder Mieke Wennekes vertelt over de resultaten van het self-assessment.

Logo EMIR

DNB heeft in maart een uitvraag gedaan bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen.    

Wat was de aanleiding voor de self-assessment?
‘DNB wilde weten in welke mate onder toezicht staande instellingen al dan niet voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van de rapportageplicht en naleving van de risicomitigatie-technieken. Daarnaast wilde DNB weten hoe goed de instellingen voorbereid zijn op wettelijke eisen die in de nabije toekomst nog van kracht zullen worden. In totaal namen 171 pensioenfondsen deel aan de uitvraag in de vorm van een self-assessment. Van de pensioenfondsen die hebben gereageerd geeft 81% aan gebruik te maken van (OTC) derivatencontracten.’
 

Waar liggen voor de pensioenfondsen nog aandachtspunten?
‘De individuele uitkomsten van de self-assessment zijn rechtstreeks aan de pensioenfondsen teruggekoppeld. Wat opvalt is dat veel fondsen nog geen clearing arrangement hebben en hier ook nog niet mee bezig zijn. Dit lijkt logisch omdat pensioenfondsen tot 17 augustus 2018 zijn vrijgesteld van de clearingplicht. Toch is het belangrijk dat ook pensioenfondsen zich nu al gaan voorbereiden op centrale clearing, omdat het vinden van een clearing member en het zich hierbij aansluiten vrij veel tijd in beslag neemt.  

Voor vereisten die nog van kracht zullen worden voor pensioenfondsen, zoals de uitwisseling van onderpand bij niet-centraal geclearde OTC-derivaten transacties, geeft een groot aantal fondsen aan de implementatie in de organisatie nu nog niet gereed te hebben en zelfs niet gereed te zullen hebben vóór het van kracht worden van de eisen. Omdat deze eisen in 2017 ook voor pensioenfondsen van kracht zullen worden, zal DNB in 2017 een vervolg onderzoek gaan doen naar de invulling van deze eisen. Een ander signaal is dat de kwaliteit van de gerapporteerde data te wensen overlaat. Hier zal in 2017 ook meer aandacht voor komen.’  

Wat gaat er nu gebeuren?
‘DNB verwacht dat instellingen in het kader van een beheerste bedrijfsvoering en een adequate risicobeheersing een goede invulling geven aan de eisen die EMIR stelt. Voor onderdelen waar dat nog niet het geval is wordt pensioenfondsen gevraagd actie te ondernemen. Indien daar aanleiding voor is zal de toezichthouder in het reguliere toezicht met het pensioenfonds in gesprek gaan over de bevindingen.’

> Terug naar de Nieuwsbrief