Incident: verplichte melding bij DNB

Nieuwsbericht
Datum 29 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 zijn pensioenfondsen verplicht een incidentenregeling te hebben en een incident bij het pensioenfondsen of bij de partij waaraan werkzaamheden door het pensioenfonds worden uitbesteed, te melden aan DNB. Wanneer is sprake van een incident? En hoe meldt een pensioenfonds een incident aan DNB?

De incidentenregeling houdt in dat het fonds procedures en maatregelen moet hebben ten aanzien van de omgang met en vastlegging van incidenten. Volgens het nieuwe artikel 19a van het Besluit financieel toetsingskader is een incident een gedraging of gebeurtenis, die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een fonds. Naast incidenten die plaatsvinden bij het fonds zelf, kunnen ook incidenten bij de pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) een ernstig gevaar vormen voor de integere uitoefening van het bedrijf van het fonds. Als zich bij de PUO een incident voordoet, dan zou dit aan het fonds gemeld moeten worden. Fondsen kunnen een meldingsplicht in de overeenkomst tot uitbesteding regelen.

Voorbeelden van incidenten

Bij een incident kunt u denken aan situaties waarin:

  • een bestuurder, directeur of senior manager van het fonds of de PUO wordt ontslagen omdat hij zijn positie heeft misbruikt of omdat sprake is van ongewenste vermenging van zakelijke en priv├ębelangen
  • het fonds of de PUO betrokken is bij een onderzoek van het OM, bijvoorbeeld in verband met mogelijke handel met voorkennis, witwassen van gelden of valsheid in geschrifte, verduistering, oplichting
  • een kort geding tegen het fonds of de PUO is aangespannen. Bijvoorbeeld door een (ex-)werknemer die zijn ontslag aanklaagt of door een concurrent over mogelijke misleiding van de consument. Dat kan schadelijk zijn voor uw reputatie of bedrijfsvoering
  • sprake is van (vermeende) fraude met overboekingen door een medewerker
  • sprake is van (verwachte) berichtgeving in de media over betrokkenheid van het fonds, de PUO dan wel medewerkers of cli├źnten van het fonds of de PUO bij vermoedelijke strafbare feiten of andere wetsovertredingen.

Melding incident

Een incident meldt u bij de toezichthouder op uw pensioenfonds. Ook wanneer u twijfelt of een gebeurtenis moet worden gezien als een incident, kunt u contact opnemen met uw toezichthouder.

> Terug naar de Nieuwsbrief