Consultatie wijzigingen beleidsregel geschiktheid

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2019

DNB en de AFM consulteren de wijzigingen in de beleidsregel geschiktheid 2012. Wat verandert er voor uw sector?

Gedrag en cultuur

DNB en de AFM wijzigen de beleidsregel geschiktheid 2012 (‘Beleidsregel’) naar aanleiding van aanpassingen in nationale en Europese wet- en regelgeving. De afgelopen tijd zijn door de toezichthouders de relevante wijzigingen geïnventariseerd en verwerkt in de Beleidsregel. Nu worden marktpartijen uitgenodigd te reageren op de voorgenomen wijzigingen.

Wat wordt geconsulteerd?

Er worden twee documenten geconsulteerd door DNB en de AFM. Dit zijn:

Wat verandert er voor pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen?

Een tweetal wijzigingen in de Beleidsregel zien specifiek toe op pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen. 

 • Schrappen opsomming deskundigheidsgebieden pensioenfondsen. De opsomming van de zeven deskundigheidsgebieden wordt geschrapt. Deze opsomming is reeds in 2014 in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling komen te vervallen. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd. Voortaan zal worden aangesloten bij de geschiktheidsonderwerpen A tot en met E in de Beleidsregel. Zodra de wijzigingen van de Beleidsregel definitief zijn, zal DNB het format van de geschiktheidsmatrix hierop aanpassen, waarbij het voornemen is om de zeven deskundigheidsgebieden onder A tot en met E terug te laten komen.
 • Inwerkingtreding IORP-II. Begin 2019 zijn, met de implementatie van IORP II, de Pensioenwet (PW), de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en het Besluit prudentiële regels (Bpr) gewijzigd. Onder andere is opgenomen dat personen die een sleutelfunctie uitoefenen, geschikt moeten zijn voor het vervullen van die functie. Hoewel pensioenfondsen zelf verantwoordelijk zijn voor de geschiktheid (en betrouwbaarheid) van die personen, kan DNB de personen onderwerpen aan een toets als zij daar aanleiding toe ziet. Daarom is opgenomen dat de Beleidsregel ook van toepassing is op personen die kunnen worden getoetst (als DNB daar aanleiding voor ziet) en niet alleen op personen die moeten worden getoetst. Sleutelfunctiehouders en –vervullers zijn opgenomen in de kring van beleidsbepalers.
 • Let wel, als het sleutelfunctiehouderschap zal worden vervuld door een nieuwe beleidsbepaler van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling, is een aanvangstoets op geschiktheid (en betrouwbaarheid) vereist. Er is ook een aanvangstoets op geschiktheid door DNB vereist als sprake is van een functieverandering omdat een zittend beleidsbepaler van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling een sleutelfunctiehouderschap aanneemt. Meer informatie over het toetsen van sleutelfunctiehouders vindt u op Open Boek Toezicht.

Daarnaast lichten we graag onderstaande drie wijzigingen toe die ook (maar niet specifiek) betrekking hebben op pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen.

 • Onafhankelijkheid van geest en voldoende tijd.
  De vereisten ‘onafhankelijkheid van geest’ en ‘voldoende tijd’ worden nadrukkelijker opgenomen in de Beleidsregel en geëxpliciteerd als factoren van geschiktheid. Reden is dat deze vereisten in verschillende Europese regelgeving (CRD IV, MIFID II en nieuwe EBA en ESMA richtsnoeren) explicieter wordt genoemd dan tot nu toe in de Beleidsregel is gedaan.
 • Diversiteit in het collectief.
  In de toelichting van de Beleidsregel is een passage opgenomen over diversiteit in het collectief. De toezichthouder moedigt diversiteit in het collectief van beleidsbepalers aan. Variatie in kennis, ervaring, leeftijd, geslacht en professionele en geografische achtergrond bevordert een bredere blik en verschillende perspectieven. Dit wordt nu opgenomen in de toelichting van de Beleidsregel. Het is al eerder toegelicht op de websites van DNB en de AFM.
 • Kring van beleidsbepalers.
  De toelichting van de Beleidsregel biedt een verduidelijking van de kring van beleidsbepalers. In verschillende toezichtwet- en regelgeving verschillen de definities van beleidsbepaler soms licht van elkaar. Daarnaast worden begrippen als medebeleidsbepaler en dagelijks beleidsbepaler gebruikt. Daarom is in de toelichting een verduidelijking opgenomen en worden er voorbeelden gegeven van functies die onder het begrip beleidsbepaler in de zin van de Beleidsregel kunnen vallen. Ook wordt expliciet gemaakt dat alle personen die de beleids- en besluitvorming van ondernemingen bepalen, of daarop een substantiële invloed hebben, als beleidsbepaler in de zin van de Beleidsregel kwalificeren.

Reageren op de consultatie

De consultatie loopt tot 1 september 2019. Verzoek is om te reageren met het reactieformulier op de website. De reacties op de Beleidsregel worden verwerkt in een gezamenlijk feedback statement. Dit wordt na afloop van de consultatie openbaar gemaakt. Zo wordt zichtbaar wat er met de reacties uit de consultatie is gedaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met DNB consultatie@DNB.nl of met de AFM via Consultatie_Beleidsr@afm.nl onder vermelding van het onderwerp ‘consultatie beleidsregel geschiktheid’. Het is niet nodig om uw reactie naar beide toezichthouders te sturen.

Vervolg

Naar aanleiding van de reacties op deze consultatie worden de Beleidsregel en de toelichting hierop waar nodig aangepast. De definitieve versie wordt gepubliceerd in de Staatscourant en samen met het feedback statement op de websites van DNB en de AFM. Naar verwachting wordt de Beleidsregel eind 2019 gepubliceerd. De aangepaste Beleidsregel is vanaf dat moment van kracht.

> Terug naar de Nieuwsbrief