Uitkomsten onderzoek DNB en AFM naar vermogensbeheerkosten pensioenfondsen

Nieuwsbericht
Datum 31 maart 2015

DNB heeft samen met de AFM onderzoek gedaan naar de gerapporteerde vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen. Pensioenfondsen hebben in 2014 veel beter over die kosten gerapporteerd dan in 2013. Toch blijkt dat de rapportage op onderdelen voor verbetering vatbaar is.

Stempelen

Pensioenfondsen hebben in 2014 voor de tweede maal gedetailleerd over hun vermogensbeheerkosten gerapporteerd aan DNB. DNB en de AFM hebben de gerapporteerde vermogensbeheerkosten van 242 pensioenfondsen geanalyseerd en bij 21 fondsen dieper gekeken naar de gerapporteerde beheer- en performance gerelateerde kosten voor private equity, hedgefondsen en vastgoed. Hiertoe zijn onder andere vermogensbeheercontracten, informatiememoranda, jaarrekeningen en controles opgevraagd.

DNB en de AFM constateren dat de kwaliteit van de rapportage ten opzichte van 2013 aanzienlijk is verbeterd.

Verbeterpunten
DNB en de AFM zien ook verbeterpunten. Van de 21 fondsen waar nader onderzoek is gedaan heeft een vijftiental fondsen daadwerkelijk een herrapportage moeten leveren vanwege de niet plausibele rapportage. Bij die fondsen bleek dat ze niet of niet volledig rapporteren over de kosten van zogenoemde onderliggende vermogensbeheerlagen. Een partij aan wie een pensioenfonds het vermogensbeheer uitbesteedt, besteedt sommige beheerstaken weer verder uit aan andere partijen. Pensioenfondsen moeten ook inzicht hebben in de kosten die zulke onderliggende partijen maken, om de passendheid van de gemaakte kosten te kunnen beoordelen.

Navraag bij deze fondsen leert dat de meerderheid van die fondsen wel een poging doet, maar dat in veel gevallen geen volledige doorkijk naar de kosten van alle onderliggende vermogensbeheerlagen mogelijk is, omdat de gegevens niet worden verstrekt. Pensioenfondsen moeten zich de vraag stellen of ze wel met partijen in zee willen die geen doorkijk verschaffen in de gemaakte kosten van onderliggende partijen.

Performance gerelateerde kosten
Uit de analyse kwam verder naar voren dat geregeld performance gerelateerde kosten vergeten worden in de rapportage, terwijl ze wel uit het jaarverslag van het betreffende beleggingsfonds te halen zijn.

Ook stellen DNB en de AFM vast dat veel kosten in de verkeerde, dan wel in de beleggingscategorie ‘overig’ worden geplaatst of dat kostencomponenten vergeten worden. Een aantal fondsen kon geen contractuele informatie over de kosten overleggen. Hoewel het opgeven van de transactiekosten optioneel is in de jaarstaten, willen DNB en AFM pensioenfondsen sterk in overweging geven deze kosten ook in de jaarstaten op te nemen, te meer daar de wetgever in de Pensioenwet heeft laten opnemen dat het pensioenfonds in zijn jaarverslag informatie moet opnemen over de uitvoeringskosten en meer specifiek de transactiekosten (artikel 45A en 56A Pensioenwet).

Verwachtingen
DNB en de AFM verwachten dat pensioenfondsen hun kostenrapportages toetsen op juistheid en volledigheid en eventuele aanpassingen ook doorvoeren in het jaarverslag. De toezichthouders verwachten ook dat pensioenfondsen het vermogensbeheer uitbesteden aan partijen die volledig inzicht verschaffen in de gemaakte vermogensbeheerkosten en vooraf kostenafspraken maken. Ook vinden DNB en de AFM dat pensioenfondsen de vermogensbeheerder(s) jaarlijks zouden moeten evalueren, onder meer op de kosten van de dienstverlening. Meer informatie hierover is te vinden in de ‘Guidance uitbesteding door pensioenfondsen’ op Open Boek Toezicht.

Hoogte vermogensbeheerkosten 2013
Pensioenfondsen rapporteerden over 2013 gezamenlijk voor 5 miljard euro (2012 4,5 miljard euro) aan vermogensbeheerkosten (exclusief transactiekosten). Dat is 0,55 procent van de beleggingen (2012 0,53% van de beleggingen). De kostenstijging is overigens geheel veroorzaakt door performance gerelateerde kosten. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande bijlage.

Eigen publicatie AFM
De AFM zal binnenkort met een eigen publicatie komen op basis van de jaarstaten. Hierin besteedt de AFM aandacht aan kostenniveaus in relatie tot fondsomvang en de specifieke beleggingscategorieën van een fonds.

> Terug naar de Nieuwsbrief