De status van Q&A’s van DNB

Nieuwsbericht
Datum 6 maart 2020

Wij hebben – onder meer tijdens een recent overleg met het bestuur van de Pensioenfederatie - gemerkt dat er bij pensioenfondsen onduidelijkheid is over de status van Q&A’s van DNB, en dan met name de Q&A’s over IORP II. Daarom geven we graag uitleg.

Q&A-dobbelsteen

Op korte termijn verschijnt op onze website een artikel over de status van alle beleidsuitingen van DNB (toezichthouderregelingen, beleidsregels, Q&A’s, best practices). Hierop vooruitlopend alvast een korte toelichting. 

Q&A’s geven guidance

Q&A’s moeten worden gezien als guidance die bedoeld is als handreiking naar de sector. Deze guidance is bindend voor DNB zelf, wat wil zeggen dat wij in principe niet kunnen afwijken van een interpretatie die wij zelf hebben gegeven via een Q&A. Een Q&A is echter niet bindend voor onder toezicht staande instellingen. In Q&A’s wordt aangegeven wat de wet voorschrijft en welke interpretatie van de wettelijke regels DNB het meest logisch vindt, maar dat sluit andere interpretaties of invulling/toepassing van de wet- en regelgeving niet uit. De wet- en regelgeving zelf is dus altijd bepalend, en het is de verantwoordelijkheid van instellingen om daaraan op passende wijze te voldoen. Als een pensioenfonds deze wet- en regelgeving toepast in lijn met de Q&A, mag daaraan het vertrouwen worden ontleend dat daarmee naar het oordeel van DNB in principe aan die wet- en regelgeving wordt voldaan.

Toegespitst op de inrichting van sleutelfuncties geldt dus dat de verantwoordelijkheid voor de inrichting en invulling van sleutelfuncties bij de pensioenfondsen ligt. In het geval uw fonds meent op andere wijze aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen dan DNB in haar Q&A als guidance heeft meegegeven, dan kunt u dit gemotiveerd aan uw toezichthouder voorleggen. Uit die motivatie moet blijken hoe de oplossing die het fonds ziet passend is, gegeven het wettelijk kader. Uiteraard zal de aangeleverde motivatie wel voldoende overtuigend moeten zijn. Als dit niet zo is kan dit tot gevolg hebben dat de wij de gekozen oplossing niet in lijn met de wet vinden, en dus afwijzen. Daarbij zullen wij ons niet beperken tot verwijzing naar Q&A’s, maar de door het fonds gekozen inrichting toetsen aan de wettelijke eisen en motiveren waarom daaraan naar ons oordeel niet (volledig) wordt voldaan. In eerste instantie zullen we u dat vaak mondeling laten weten, maar het is gebruik om deze terugkoppeling ook schriftelijk te doen. Bij een belangrijk dossier als IORP II zullen we dit in ieder geval doen. Indien we met u niet op één lijn komen kan DNB een formele maatregel treffen, waartegen uw fonds bezwaar en beroep kan aantekenen. Vanuit de sector komt wel het geluid dat fondsen een geschil met DNB mijden omdat dit zou kunnen leiden tot repercussies zoals bijvoorbeeld problemen bij een toetsing of geselecteerd worden voor een onderzoek. DNB hecht eraan te benadrukken dat wij niet op een dergelijke manier met fondsen en fondsbestuurders omgaan. 

Tegen de achtergrond van het bovengenoemde heeft DNB de Q&A’s verduidelijkt door verder te expliciteren wat wettelijke eisen zijn en wat naar het oordeel van DNB een logische interpretatie is van wettelijke eisen.

De deadline om de inrichting gereed te hebben en de sleutelfunctiehouders te hebben aangemeld is 1 september 2020 (T1 en T2 fondsen). Het verzoek daarbij is om uw finale inrichting voor 1 mei naar DNB te sturen, om te voorkomen dat beoogde kandidaten onvoldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de eventuele toetsing en DNB afdoende tijd te geven voor de beoordeling van de inrichting.

Terug naar de website