Nieuwsbrief Pensioenen maart 2020

Nieuwsbericht
Datum 6 maart 2020

In dit nummer: Cijfermatige onderbouwing collectieve waardeoverdracht; Terugblik Pensioenseminar; De status van Q&A’s van DNB; Belemmeringen en dilemma’s bij consolidatie; Nieuwe MT-leden Toezicht pensioenenfondsen; Continuïteitsplannen COVID-19 ; Publicatie Leidraad Wwft en Sw; Update iForum; Brexit.

Cijfermatige onderbouwing collectieve waardeoverdracht

DNB heeft de verwachtingen bij (de onderbouwing van) het besluit tot collectieve waardeoverdracht concreter gemaakt, waarin inzicht in de impact van de collectieve waardeoverdracht op groepen belanghebbenden centraal staat. Lees meer

Cijfers

Terugblik Pensioenseminar

Op 28 januari vond het jaarlijkse DNB-pensioenseminar plaats in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Met dit seminar gaven we de kick off van het toezichtjaar 2020. Lees meer

De status van Q&A’s van DNB

Wij hebben – onder meer tijdens een recent overleg met het bestuur van de Pensioenfederatie - gemerkt dat er bij pensioenfondsen onduidelijkheid is over de status van Q&A’s van DNB, en dan met name de Q&A’s over IORP II. Daarom geven we graag uitleg. Lees meer

Q&A-dobbelsteen

Belemmeringen en dilemma’s bij consolidatie

DNB is het afgelopen jaar met de sector in dialoog gegaan over belemmeringen en dilemma’s die pensioenfondsen ervaren bij het maken van keuzes ten aanzien van hun toekomst. Lees meer

De Nederlandsche Bank

Nieuwe MT-leden Toezicht pensioenenfondsen

Er zijn vier nieuwe managers in het pensioentoezicht van DNB. Lees meer

Continuïteitsplannen COVID-19

COVID-19 kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van financiële instellingen en hun dienstverlening. Het vraagt om een andere aanpak dan de standaard continuïteitsprocessen. Lees meer

Digitaal Loket Toezicht

Publicatie Leidraad Wwft en Sw

DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document op onderdelen gewijzigd. Lees meer

Update iForum: Samen aan de slag

Het iForum is de katalysator en verbindende schakel tussen DNB en het financieel ecosysteem op het thema technologische innovatie. Wat is de voortgang rondom het iForum sinds de laatste update eind december? Lees meer

iForum

Brexit

Sinds 31 januari is de Brexit een feit. Maar voorlopig blijft nog onduidelijk hoe de toekomstige relatie tussen de EU en het VK wordt vormgegeven na 2020. Van belang is daarom dat pensioenfondsen zich hierop blijven voorbereiden, omdat vanaf 2021 knelpunten kunnen ontstaan bij grensoverschrijdende dienstverlening tussen de EU en het VK. Lees meer