Nieuwe wetgeving vereist goede voorbereiding

Nieuwsbericht
Datum 30 augustus 2018

Trustkantoren moeten goed voorbereid zijn op de invoering van de gewijzigde Wwft.

Stand van zaken nieuwe wetgeving voor trustkantoren

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd.

Implementatiewet vierde EU anti-witwasrichtlijn

In de gewijzigde Wwft ligt een grotere nadruk op de risicogebaseerde aanpak van het cliëntonderzoek door instellingen. De definities van de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) en de Politically Exposed Persons (PEP’s) zijn aangescherpt. Zo is bijvoorbeeld de 25%-drempel voor het aanwijzen van een natuurlijke persoon als zijnde UBO indicatief geworden. Verder worden nu ook binnenlandse politieke prominente personen aangemerkt als PEP.

Aanpassing DNB Leidraad

DNB actualiseert de DNB Leidraad Wwft en Sanctiewet naar aanleiding van de herziening van de Wwft. DNB zal deze aangepaste Leidraad eind 2018 publiceren.

Wet toezicht trustkantoren 2018

Het wetsvoorstel Wtt 2018 is op 5 juli jl. met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Financiën vindt plaats op 11 september 2018. De Wtt 2018 vervangt de huidige Wet toezicht trustkantoren 2004 en de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014. Naar verwachting treedt de Wtt 2018 in werking op 1 januari 2019.


> Terug naar de nieuwsbrief