Melden incidenten: aangepaste werkwijze door nieuwe wet

Nieuwsbericht
Datum 20 december 2018

Met de inwerkingtreding van de Wtt 2018 verandert de wijze waarop incidenten onverwijld gemeld dienen te worden.

kantoor

Onder een incident wordt op basis van artikel 20 lid 4 Wet Toezicht Trustkantoren 2018 (Wtt) het volgende verstaan: gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van het trustkantoor.

Melden

Op basis van artikel 9 van de Regeling toezicht trustkantoren 2018 moeten trustkantoren bij een melding van een incident als bedoeld in artikel 20 (Wtt) in ieder geval het volgende vermelden:

  • de identiteit van de betrokken persoon of personen
  • de namen van de betrokken doelvennootschappen, doorstroomvennootschappen en uiteindelijk belanghebbenden
  • een structuurtekening van de groep waar de doelvennootschap onderdeel van uitmaakt
  • de periode waarin het incident plaats heeft gevonden
  • een beschrijving van het incident
  • een beschrijving van de integriteitsrisico’s van het incident
  • de aanleiding voor het melden van het incident en daarbij, voor zover van toepassing, de relevante documenten van openbare publicaties die aanleiding vormden voor de melding
  • de maatregelen, bedoeld in artikel 20, tweede lid van de wet
  • de datum waarvoor de maatregelen, bedoeld onder h, uitgevoerd zullen zijn
  • of de Financiële inlichtingen eenheid, genoemd in artikel 12 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is ingelicht of ingelicht zal worden en de redenen om dit, al dan niet, te doen
  • of het incident aanleiding geeft of heeft gegeven om eerder uitgevoerde transacties nogmaals te beoordelen, en of deze gemeld moeten worden bij de Financiële inlichtingen eenheid; en
  • overige gegevens en bescheiden die de toezichthouder nodig acht.


  Melden op entiteitniveau

  DNB ziet dat meldingen van incidenten soms op groepsniveau worden gedaan. DNB verzoekt om incidentmeldingen altijd op entiteitniveau te doen.

  > Terug naar de Nieuwsbrief