Cliëntendossiers onvoldoende belicht in SIRA

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2018

Een aantal trustkantoren vertaalt de SIRA niet of niet goed door naar individuele cliëntendossiers. Mede om die reden voert DNB in 2018 wederom onderzoeken uit naar de werking van de SIRA in de praktijk.

Clientendossiers onvoldoende belicht in SIRA

In het eerste kwartaal voert DNB bij een zestal trustkantoren onderzoeken uit. Daarbij beoordeelt DNB of deze kantoren de integriteitsrisico’s die gepaard gaan met de dienstverlening adequaat in kaart hebben gebracht en in voldoende mate beheersen. De focus van de onderzoeken ligt vooral op de integriteitsrisico´s die samenhangen met de dienstverlening aan buitenlandse UBO’s ten behoeve van het beschermen of afschermen van vermogen of rechten.

Aandachtspunt: doorvertaling SIRA

Uit meerdere toezichtonderzoeken is gebleken dat de sector een verbeterslag heeft gemaakt als het gaat om de opzet van de SIRA, maar dat de werking van de SIRA nog niet op het niveau is dat DNB van de trustsector verwacht. Zo heeft DNB bij meerdere trustkantoren geconstateerd dat zij de SIRA niet of niet adequaat doorvertalen naar risico’s en beheersmaatregelen in relatie tot individuele cliënten. Dit betekent dat de beheersing van de risico’s op dossierniveau niet adequaat is. Het risico dat een trustkantoor betrokken raakt bij (onder meer) corruptie en/of witwaspraktijken wordt daarmee onvoldoende gemitigeerd.

Good practices

DNB verwacht dat een trustkantoor de belangrijkste integriteitsrisico’s van zijn bedrijfsmodel kent en adequaat beheerst. Denk aan producten, klanten, geografische activiteiten en distributiekanalen. De SIRA vormt voor trustkantoren de basis van een integere bedrijfsvoering. Een effectieve SIRA draagt bij aan het voorkomen van betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit. DNB heeft de afgelopen jaren op diverse manieren aandacht besteed aan de opzet en implementatie van de SIRA van financiële instellingen:

  • DNB heeft meerdere (grootschalige) onderzoeken gedaan en de resultaten gedeeld met de trustkantoren.
  • DNB heeft een good practice gemaakt over de opzet van de SIRA.
  • Ook is een good practice geformuleerd over de integrity risk appetite.

> Terug naar de nieuwsbrief