Incidentmelding: welke informatie is nodig

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2018

DNB ontvangt geregeld incidentmeldingen vanuit de sector. Graag lichten we toe welke informatie we nodig hebben voor een goede beoordeling van het incident.

Incidentmelding: welke informatie is nodig

Op basis van artikel 11 van de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib Wtt) is een trustkantoor verplicht een incident zo snel mogelijk te melden aan DNB. Dat kan per brief of e-mail: infotrust@dnb.nl. Het is nuttig algemene informatie over het incident mee te sturen. Denk aan een organogram van de klantstructuur, de betrokken landen of een mediabericht.

Verwachtingen

Om goed te kunnen beoordelen of het trustkantoor artikel 11 van de Rib Wtt voldoende heeft nageleefd, moet DNB weten welke maatregelen het trustkantoor heeft genomen om het risico te beheersen en herhaling te voorkomen. Identificatie van de oorzaken van het incident is daarbij essentieel: welke maatregelen waren aanwezig maar werkten niet of ontbraken ten tijde van het incident? Waren er eerdere signalen? Is het incident aanleiding voor een breder onderzoek binnen het trustkantoor? DNB vraagt u een volledig overzicht van de getroffen beheersmaatregelen, inclusief een root cause-analyse, te sturen.

Herbeoordeling transacties

Een incident kan reden zijn om eerdere en aanverwante transacties opnieuw te beoordelen. Als uit deze beoordeling blijkt dat een transactie als ongebruikelijk moet worden aangemerkt, dan moet deze alsnog onverwijld worden gemeld bij de FIU-Nederland. DNB ontvangt graag de overwegingen om een transactie na deze herbeoordeling wel of juist niet aan de FIU-Nederland te melden.

> Terug naar de nieuwsbrief