Publicatie sanctiebesluiten Wtt 2018

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2019

DNB maakt voortaan alle sanctiebesluiten openbaar, tenzij er dwingende redenen zijn om dit later, geanonimiseerd of niet te doen.

Volgens de op 1 januari 2019 in werking getreden Wtt 2018 moet DNB in beginsel alle sanctiebesluiten openbaar maken. Dit geldt voor sancties die zijn opgelegd voor overtredingen die zijn aangevangen op of na 1 januari 2019, of zijn aangevangen vóór 1 januari 2019 en nog niet zijn beëindigd.

Doelen

DNB kan verschillende sanctiebesluiten nemen: opleggen van een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom, een aanwijzing en/of beroepsverbod, benoemen van een curator en intrekken van een vergunning. Met het openbaar maken van sanctiebesluiten worden meerdere doelen nagestreefd: het waarschuwen van het publiek, het verschaffen van inzicht in de handhavingspraktijk van DNB en de preventieve werking.

Belangenafweging

DNB kan, na een belangenafweging, besluiten om sanctiebesluiten geanonimiseerd, op een later tijdstip of helemaal niet te publiceren. Dit kan volgens de Wtt 2018 onder meer als de openbaarmaking van een sanctiebesluit de betrokken partijen in onevenredige mate schade berokkent of de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar brengt.

> Terug naar de Nieuwsbrief