Dialoog FEC en trustsector

Nieuwsbericht
Datum 28 maart 2018

Leden van het FEC-Trustproject en branchevereniging HQ zijn in gesprek over de kwaliteit en professionaliteit van de trustsector.

Het FEC in dialoog met de trustsector

Financieel Expertise Centrum (FEC)

Het FEC is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector. Belastingdienst, FIOD, FIU, de politie, OM en de AFM en DNB werken samen binnen het FEC. Het FEC-Trustproject heeft als ambitie om de integriteit van de trustsector te bevorderen door als één partij op te treden. Vanuit de ketenaanpakgedachte neemt ook het Bureau Financieel Toezicht (BFT) deel aan dit project. Het BFT houdt onder meer toezicht op de naleving van de Wwft door vrije beroepsoefenaars als belastingadviseurs, accountants en notarissen.

Bevorderen toekomstbestendigheid

Gelet op het gezamenlijke belang hebben de leden van het FEC- Trustproject het initiatief genomen om de branchevereniging HQ uit te nodigen voor een brainstormsessie op 15 maart jl. Tijdens de sessie is met HQ onder meer gesproken over de toekomstbestendigheid van de trustsector in Nederland en de activiteiten die HQ onderneemt om de kwaliteit en professionaliteit van haar leden te verbeteren. Daarnaast is van gedachten gewisseld over mogelijke indicatoren om de kwaliteit en professionaliteit te beoordelen. Opvallend was de overlap tussen de indicatoren die beide partijen hadden voorbereid. Transparantie en attitude worden als belangrijke factoren genoemd, naast het interne beheersingssysteem en positionering van de compliance officer in de organisatie.

Vervolg

Alle deelnemers waardeerden de constructieve en open dialoog. Beide partijen zien mogelijkheden om elkaar te versterken om de benodigde professionaliseringsslag te maken in de trustsector.

> Terug naar de nieuwsbrief