Tweede bestuurder moet volwaardig en gelijkwaardig zijn

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2017

Trustkantoren dragen een tweede bestuurder voor, vooruitlopend op het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt2018). DNB verwacht een gelijkwaardige en volwaardige bestuurder.

Entree

De ministerraad maakte 10 november 2017 bekend dat zij heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wtt2018. Zodra deze wet in werking treedt, moet de dagelijkse leiding van een trustkantoor bestaan uit tenminste twee personen die in Nederland werken.

Twee bestuurders

Deze wetswijziging stond in de consultatieversie van de Wtt2018, die in het voorjaar van 2016 openbaar is gemaakt. In reactie daarop zijn veel trustkantoren zich al aan het voorbereiden op de nieuwe vereisten. Zo hebben diverse trustkantoren met een eenkoppig bestuur inmiddels een tweede bestuurder voorgedragen bij DNB. Dit met het oog op de komende Wtt2018. Daarbij is een tweede bestuurder ook wenselijk vanwege de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Verwachtingen

DNB signaleert dat sommige voorgedragen tweede bestuurders een relatief licht bestuurlijk profiel hebben. Vanzelfsprekend beoordeelt DNB iedere voorgedragen bestuurder op zijn of haar merites. In algemene zin wil DNB benadrukken dat de wetgever een volwaardige en gelijkwaardige tweede bestuurder op het oog heeft – en dat verwacht DNB dan ook. Kortom: een bestuurder met gelijkwaardige bevoegdheden, die waar nodig kan en zal ingaan tegen de eerste bestuurder. In de consultatieversie is dat als volgt verwoord: "Een tweekoppig bestuur zal beter in staat zijn om kritisch vermogen te organiseren, zodat beter kan worden voorkomen dat een trustkantoor haar integere en beheerste bedrijfsvoering in gevaar brengt door toedoen van haar bestuur.”

Als DNB betwijfelt of de tweede bestuurder daadwerkelijk in staat is om in voldoende mate kritisch vermogen te organiseren, kan deze twijfel leiden tot een negatief oordeel ten aanzien van de geschiktheid. Dat is vervelend voor het trustkantoor en voor de betrokken persoon.

> Terug naar de nieuwsbrief