Resultaten onderzoek ‘SIRA in de praktijk’

Nieuwsbericht
Datum 31 oktober 2018

Uit onderzoek naar de implementatie van de SIRA blijkt dat de onderzochte kantoren integriteitsrisico’s nog onvoldoende beheersen.

Bril en nota

DNB heeft begin 2018 onderzoek gedaan naar de wijze waarop trustkantoren invulling geven aan hun systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA).

Werking SIRA

Uit meerdere toezichtonderzoeken in de afgelopen jaren is gebleken dat de sector een verbeterslag heeft gemaakt als het gaat om de opzet van de SIRA, maar ook dat de werking van de SIRA nog niet op het niveau is dat DNB van de trustsector verwacht. Daarom heeft DNB begin 2018 bij zes trustkantoren onderzoeken uitgevoerd naar de werking van de SIRA, met name de doorvertaling naar de individuele cliëntendossiers. Zie ook het artikel in de nieuwsbrief van januari 2018

Resultaten onderzoek

Uit de onderzoeken is gebleken dat bij de onderzochte kantoren niet alle relevante factoren (zoals PEP, hoogrisicolanden, complexe structuren) in de integriteitsrisicoanalyse op cliëntniveau zijn betrokken. Ook is gebleken dat het inzicht in de integriteitsrisico’s en de beheersing van die risico’s in het algemeen niet afdoende zijn. Bij het overgrote deel van de onderzochte kantoren ontbrak een gedegen verscherpt cliëntenonderzoek, waar de risico’s aantoonbaar hoog waren. Tot slot heeft DNB geconstateerd dat bij bijna alle onderzochte kantoren een verbetering van de werkzaamheden van de compliance officer noodzakelijk is, meer specifiek waar het gaat om het monitoren van de effectiviteit van de beheersmaatregelen.

Follow-up

DNB vindt de bevindingen uit het onderzoek ernstig. Voor een deel van de geconstateerde bevindingen overweegt DNB formele maatregelen te treffen. Daarnaast worden bij vijf trustkantoren herstelmaatregelen in gang gezet. Deze herstelmaatregelen worden nauwgezet door DNB gemonitord. Bij het zesde trustkantoor is dit niet aan de orde omdat dit kantoor gedurende het onderzoek heeft besloten de vergunning in te leveren. DNB blijft ook in het komende jaar via individuele en sectorale onderzoeken intensief aandacht besteden aan de naleving van de integriteitsnormen binnen de trustsector.

Guidance

DNB heeft de afgelopen jaren cross-sectoraal aandacht besteed aan de opzet en implementatie van de SIRA van financiële instellingen. Zo heeft DNB meerdere (grootschalige) onderzoeken uitgevoerd en guidance verstrekt over de opzet van de SIRA c.q. de formulering van een integrity risk appetite. Uit het recente themaonderzoek blijkt dat deze aandacht bij de onderzochte trustkantoren nog niet heeft geleid tot een beter inzicht in de integriteitsrisico’s. DNB wijst trustkantoren nogmaals op het bestaan van deze good practices en het belang van een goede SIRA die op een adequate wijze doorwerkt in de beheersing van integriteitsrisico’s van cliënten.

> Terug naar de Nieuwsbrief