Toetsingen bij wijziging zeggenschapstructuur

Nieuwsbericht
Datum 31 oktober 2018

Wijzigingen in de feitelijke en formele zeggenschapstructuur van een trustkantoor moeten vooraf schriftelijk worden gemeld bij DNB.

DNB gevel

Als daarbij sprake is van een nieuwe houder van een gekwalificeerde deelneming, zal DNB de betreffende natuurlijke persoon op betrouwbaarheid toetsen.

Gekwalificeerde deelneming

Er is sprake van een gekwalificeerde deelneming bij onder andere een rechtstreeks of middellijk belang van tenminste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal in het trustkantoor of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste 10% van de stemrechten.

Betrouwbaarheidstoets

Ook als een persoon in een eerder stadium al met goed gevolg op betrouwbaarheid (positief) is getoetst, moet een wijziging in positionering bij DNB gemeld worden. Als de houder van een gekwalificeerde deelneming geen natuurlijke persoon maar een entiteit is, dan toetst DNB de bestuurders van de betreffende entiteit op betrouwbaarheid (de zogenaamde ‘bestuurder van de houder van een gekwalificeerde deelneming’). Uit de praktijk blijkt dat niet alle trustkantoren hiermee bekend zijn.

Geschiktheidstoets

Als een persoon het beleid van een trustkantoor bepaalt of mede bepaalt, toetst DNB naast betrouwbaarheid ook op geschiktheid. Bij een toetsing op geschiktheid is het van belang dat de onderneming een kandidaat voordraagt die voldoet aan de vereisten van de Beleidsregel Geschiktheid 2012 (zie artikel 2.7, waarin de vereisten van bestuurlijke en leidinggevende vaardigheden en de algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis zijn opgenomen). Het is van belang dat de onderneming goed motiveert hoe de kandidaat aan deze vereisten voldoet.

Digitaal Loket Toezicht

Het trustkantoor moet het voornemen tot benoeming van een nieuwe bestuurder, een (mede)beleidsbepaler, een commissaris en/of een (bestuurder van een) houder van een gekwalificeerde deelneming (>10%) ter toetsing bij DNB indienen via het Digitaal Loket Toezicht (DLT). In het DLT zijn de aanvraagformulieren voor de aanvangs- en betrouwbaarheidstoetsingen opgenomen. Op de website van DNB vindt u hierover meer onder het kopje ‘Toezicht‘.

Juiste informatie en spelling

Let u er bij het indienen via het DLT op dat u zorgvuldig invult en aankruist wat van toepassing is; let daarbij ook op de juiste spelling van de aangemelde persoon en de onderneming. Het komt regelmatig voor dat DNB een verzoek om een verklaring van geen bezwaar ontvangt, terwijl de bedoeling was een nieuwe (bestuurder van een) houder van een gekwalificeerde deelneming te melden.

eHerkenning

Trustkantoren hebben eHerkenning nodig voor toegang tot het DLT. Meer informatie vindt u hier.

> Terug naar de Nieuwsbrief