Meld wijzigingen zeggenschapsstructuur

Nieuwsbericht
Datum 29 mei 2018

Trustkantoren moeten een wijziging in de feitelijke en formele zeggenschapsstructuur vooraf schriftelijk melden aan de toezichthouder.

buizen

Trustkantoren dienen op grond van artikel 5, eerste lid, Wet toezicht trustkantoren (Wtt) wijzigingen in de feitelijke en formele zeggenschapsstructuur vooraf schriftelijk aan de toezichthouder te melden (instemmingsverzoek). Op grond van artikel 5, tweede lid, Wtt wordt een wijziging niet doorgevoerd, anders dan na toestemming van de toezichthouder.

Benodigde gegevens

In de praktijk blijkt dat bij de meeste voorgenomen wijzigingen sprake is van een of meerdere nieuwe houders van een gekwalificeerde deelneming (aandeelhouders). Veelal betreffen dit rechtspersonen. In dit geval is voor het beoordelingsproces nodig dat het trustkantoor gelijktijdig met het instemmingsverzoek ook de volgende gegevens aanlevert van deze rechtspersonen: naam, statutair- en/of postadres, registratienummer in het handelsregister, alsmede de namen van diens bestuurders en indien van toepassing de namen van de aandeelhouders als dit natuurlijke personen zijn.

Digitaal loket

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de betreffende natuurlijke personen (bestuurders en aandeelhouders) ter toetsing aangemeld dienen te worden via het digitaal loket.

> Terug naar de nieuwsbrief