Rechtbank doet uitspraak over zorgplicht trustkantoor jegens derden

Nieuwsbericht
Datum 29 mei 2018

De rechtbank Amsterdam heeft op 14 februari jl. een trustkantoor aansprakelijk gehouden op grond van onrechtmatige daad voor schade die de Staat (de Belastingdienst) heeft geleden.

weegschaal

DNB acht het van belang dat trustkantoren kennisnemen van deze uitspraak. Opgemerkt zij dat tegen de uitspraak hoger beroep open staat.

Uitspraak

In de uitspraak heeft de rechtbank Amsterdam tot uiting gebracht dat een trustkantoor bij zijn dienstverlening in relatie tot zijn opdrachtgever te werk dient te gaan als een redelijk handelende en redelijk bekwame opdrachtnemer. Bij de beoordeling van wat deze norm in een concreet geval meebrengt, dienen alle omstandigheden van het geval te worden betrokken, waaronder de persoon van de opdrachtgever, de aard van de door deze verlangde dienst, en de daarbij betrokken belangen van derden. De rechtbank overweegt hierbij onder meer dat, hoewel van een trustkantoor in het algemeen niet kan worden verlangd dat het de belangen van zijn opdrachtgever afweegt tegen daarmee eventueel conflicterende belangen van derden, moet het trustkantoor, gelet op zijn maatschappelijke positie in het financieringsverkeer en professionele deskundigheid, belangen van derden tot op zekere hoogte meewegen bij de uitvoering van zijn opdracht. Het trustkantoor moet zich er met name rekenschap van geven of de uitvoering van de gevraagde dienst een ongeoorloofd doel dient of tot gevolgen leidt die in strijd zijn met de wet of de openbare orde.

Meer informatie

Zie voor de nadere informatie over de invulling van deze zorgplicht de uitspraak.

> Terug naar de nieuwsbrief