Nieuwe wetgeving dwingt tot aanpassing procedurehandboeken

Nieuwsbericht
Datum 23 september 2014

Door de nieuwe Rib Wtt 2014 moeten de bedrijfsvoering inclusief procedurehandboeken worden aangepast. Trustkantoren worden opgeroepen de melding van haar wijzigingen te doen bij DNB.

Compliance Corner

Op 15 juli 2014 heeft de Minister van Financiën de Regeling Integere Bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib Wtt 2014) gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling vervangt de door DNB opgestelde regeling die gold sinds de inwerkingtreding van de Wtt in 2004. Door de invoering van de nieuwe Rib Wtt 2014, de aanpassing van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme is het voor ieder trustkantoor noodzakelijk om haar bedrijfsvoering en procedurehandboek aan te passen.

De Minister van Financiën heeft bij publicatie van de Rib Wtt 2014 op 15 juli 2014 in de Staatscourant aangegeven dat er sprake is van een voorbereidingsperiode van ongeveer 6 maanden. Er is niet voorzien in overgangsrecht. Trustkantoren moeten hun bedrijfsvoering, cliëntacceptatiedossiers en procedurehandboek daarom uiterlijk 1 januari 2015 in overeenstemming brengen met de Rib Wtt 2014. De verplichting om over een actueel procedurehandboek te beschikken is opgenomen in artikel 6 Rib Wtt 2014.

Meldprocedure
Zodra een trustkantoor haar procedurehandboek gewijzigd heeft en in overeenstemming heeft gebracht met de per 1 januari 2015 geldende wet- en regelgeving moet dit worden gemeld bij DNB. Deze melding kan worden gemaild naar infotrust@dnb.nl . De melding dat de wijziging heeft plaatsgevonden en dat de bedrijfsvoering en het procedurehandboek zodoende voldoet, volstaat. Het gewijzigde procedurehandboek hoeft dus niet te worden meegestuurd. DNB zal steekproefsgewijs wel om toezending verzoeken.

DNB guidance op nieuwe Rib
De Rib Wtt 2014 bevat deels een vastlegging van de bestaande praktijk, maar ook een aantal nieuwe vereisten. DNB krijgt veel vragen over deze nieuwe elementen, vooral over de verplichte auditfunctie en de verhouding van deze auditfunctie met compliance en uitvoering. Om deze en andere vragen in één keer en gelijktijdig voor iedere belanghebbende te beantwoorden komt DNB op korte termijn op de website van DNB met een handreiking in de vorm van een serie Q&A’s.

In de guidance zullen we onder andere aandacht besteden aan de eisen die we aan de compliance- en de auditfunctie zullen stellen. U kunt hierbij denken aan relevante vooropleiding, kennis en ervaring.

> Terug naar de Nieuwsbrief