Verder uitstel indientermijn ISI vragenlijst 2020

Nieuwsbericht
Datum 17 april 2020

Sinds 31 maart kunnen trustkantoren de jaarlijkse Instelling Specifieke Informatie vragenlijst (ISI vragenlijst) en de daarbij horende bestuursverklaring insturen via het Digitaal Loket Rapportages.

Geschiktheidstoets

De aankondigingsbrief is op 23 maart per post verstuurd naar alle trustkantoren en is tevens op de website van DNB beschikbaar gesteld.

In verband met de wijzigingen in deze ISI vragenlijst en de Corona-beperkende maatregelen die de overheid heeft getroffen was de termijn voor beantwoording daarvan, die stond op 12 mei 2020, reeds verlengd tot 26 mei 2020. Vanwege de berichtgeving van het kabinet op 31 maart jl., betreffende de verlenging van de bovengenoemde maatregelen, heeft DNB besloten de indientermijn voor alle trustkantoren nogmaals te verlengen. Dat betekent concreet dat deze datum opschuift naar 15 juni 2020. De verwachting is dat met het verlengen van deze termijn men geen gebruik zal hoeven maken van de individuele mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om verlenging van de termijn.

De ISI vragenlijst vormt een belangrijke bron voor DNB om te komen tot een risicoprofiel per instelling en voor haar analyse van de risicobeheersing in de sector. Op basis van de risicoprofielen en sectoranalyses voert DNB op risicogebaseerde wijze haar integriteitstoezicht uit. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de integriteitsrisico’s van een financiële instelling is het daarom van belang dat de instellingen tijdig feitelijk juiste en volledige data bij DNB aanleveren. DNB zal hier nadrukkelijk op toezien en instellingen aanspreken wanneer zij nalaten de vragenlijst op een tijdige en correcte wijze in te leveren.

De ISI vragenlijst ziet op de organisatie, klanten, activiteiten en producten van trustkantoren in het kalenderjaar 2019 en naar de stand per 31 december 2019. Zoals in de nieuwsbrief trustkantoren van december 2019 al is gecommuniceerd is de ISI vragenlijst herzien. Hierbij heeft DNB onder andere aandacht besteed aan cross-sectorale harmonisatie van de vragenlijst (de lijst is nu meer in overeenstemming met de vragenlijsten die DNB ook verzendt aan andere sectoren). In dit verband is er bijvoorbeeld voor gekozen om alle instellingen te bevragen op hun wereldwijde dienstverlening in plaats van dat de vragenlijst zich beperkt tot een lijst met slechts enkele landen. Ook is de ISI vragenlijst op enkele punten aangescherpt en aangevuld ten opzichte van de voorgaande ISI vragenlijsten.

> Terug naar de Nieuwsbrief