Resultaten onderzoek Fiscale integriteitrisico’s

Nieuwsbericht
Datum 11 september 2019

Uit DNB-onderzoek blijkt dat trustkantoren steeds meer aandacht schenken aan fiscale integriteitrisico’s. Maar ze moeten nog de nodige stappen zetten.

Trustkantoren hebben een poortwachtersfunctie bij het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. DNB verwacht dan ook dat trustkantoren fiscale integriteitrisico’s onderkennen en adequate beheersmaatregelen treffen, zodanig dat de risico’s beheersbaar en passend zijn in de risk appetite. Onder fiscale integriteitrisico’s verstaan wij belastingontduiking en belastingontwijking.

Belastingontduiking en belastingontwijking

Bij belastingontduiking is sprake van het opzettelijk verbergen van inkomen of vermogen voor de belastingautoriteiten, met het doel om geen belasting te betalen. Dit is niet toegestaan. Bij belastingontwijking is sprake van het verlagen van de belastingdruk waarbij de structuur en/of de transacties in beginsel conform de letter van de wet zijn. Daarbij moet het trustkantoor de risico’s in beeld hebben, passende maatregelen treffen om die te beheersen en afwegen of de dienstverlening, ook gezien de maatschappelijke opvattingen, past binnen haar eigen risk appetite.

Onvoldoende aandacht

Uit eerdere toezichtonderzoeken in 2017 en 2018 is gebleken dat de sector nog onvoldoende aandacht had voor fiscale integriteitsrisico’s. Daarom heeft DNB in 2019 opnieuw onderzoek gedaan naar de beheersing van deze risico’s bij een aantal trustkantoren. Daarbij heeft DNB onderzocht in hoeverre de fiscale integriteitrisico’s gerelateerd aan de trustdienstverlening zijn geïdentificeerd in de systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA) en bij de dienstverlening aan individuele cliënten.

Resultaten

Uit het onderzoek is gebleken dat de onderzochte kantoren op onderdelen nog in onvoldoende mate het risico beheersen om betrokken te raken bij belastingontduiking en (agressieve) belastingontwijking.

De onderzochte trustkantoren hebben fiscale integriteit opgenomen in de SIRA en beleid. Ook besteden de trustkantoren zichtbaar aandacht aan fiscale risico’s bij de uitvoering van het cliëntonderzoek en trainen zij hun medewerkers op dit gebied.

Tekortkomingen in beleid en kennis

Tegelijkertijd constateert DNB tekortkomingen bij de onderzochte trustkantoren:

  • Fiscale integriteitrisico’s zijn niet voldoende concreet uitgewerkt in de SIRA door middel van praktijkscenario’s.
  • De tax risk appetite is nog onvoldoende uitgewerkt, waardoor onvoldoende blijkt welke fiscale structuren en transacties voor het trustkantoor al dan niet acceptabel zijn.
  • Het beleid, de tax risk appetite en de SIRA sluiten onvoldoende op elkaar aan.
  • De kennis over én het bewustzijn van deze risico’s kunnen verder verbeteren.

Tekortkomingen dossiers

Op dossierniveau constateert DNB dat er nog steeds verbeteringen noodzakelijk zijn op het gebied van:

  • de kennis van de fiscale doelstelling waarmee een structuur is opgezet en de vastlegging daarvan
  • de analyse van fiscale integriteitrisico’s op dossierniveau en de vastlegging daarvan
  • de herkomst van het vermogen van de doelvennootschap en van de UBO
  • de uitvoering en monitoring van transacties aan de hand van een adequaat transactieprofiel.

Tot slot heeft DNB geconstateerd dat een verbetering van de werkzaamheden van compliance noodzakelijk is waar het gaat om het monitoren van de effectiviteit van de beheersmaatregelen met betrekking tot fiscale integriteitrisico’s.

Positief

Een positieve constatering is dat de onderzochte trustkantoren één of meer belastingspecialisten in dienst hebben in de eerste of tweede lijn, die als vraagbaak dienen voor medewerkers en management. De rol van de belastingspecialist kan naar het oordeel van DNB worden versterkt door deze te formaliseren in beleid.


> Terug naar de Nieuwsbrief