Toestemming vragen bij een voorgenomen wijziging

Nieuwsbericht
Datum 17 december 2019

Op grond van de Wtt 2018 is een trustkantoor verplicht om toestemming aan DNB te vragen voor voorgenomen wijzigingen van de formele en feitelijke zeggenschapsstructuur van de groep waartoe het trustkantoor behoort. Trustkantoren vragen die toestemming echter niet altijd (tijdig). Ook komt het voor dat trustkantoren bij hun melding niet direct de juiste informatie geven.

Hand met potlood

Daarom geven wij u hieronder een overzicht van wat u bij een voorgenomen structuurwijziging in ieder geval moet aanleveren:

  1. een (begeleidend) schrijven waarin tenminste het voornemen wordt aangekondigd, de reden van het voornemen wordt uiteengezet en waarin om goedkeuring door DNB wordt gevraagd,
  2. een volledig organogram van de relevante delen van de zeggenschapsstructuur inclusief percentages, tot en met de natuurlijke personen van de huidige structuur,
  3. een volledig organogram van de relevante delen van de zeggenschapsstructuur inclusief percentages, tot en met de natuurlijke personen van de beoogde structuur
  4. een overzicht van alle houders van een gekwalificeerde deelneming in het trustkantoor onder de huidige structuur en de beoogde structuur én, indien de gekwalificeerde deelneming wordt gehouden door een rechtspersoon, de bestuurders (natuurlijke personen) van die rechtspersoon of -personen onder de huidige structuur en de beoogde structuur,
  5. indien beschikbaar: recente uittreksels uit het (buitenlandse) handelsregister van de Kamer van Koophandel van ‘nieuwe’ (buitenlandse) entiteiten welke voornemens zijn onderdeel te gaan uitmaken van de zeggenschapsstructuur waartoe het trustkantoor behoort en die zich in de beoogde structuur kwalificeren als houder van een gekwalificeerde deelneming in het trustkantoor,
  6. alle overige informatie die relevant kan zijn voor DNB.

> Terug naar de Nieuwsbrief