Consultatie wijzigingen beleidsregel geschiktheid

Nieuwsbericht
Datum 11 juli 2019

DNB en de AFM consulteren de wijzigingen in de beleidsregel geschiktheid 2012. Wat verandert er voor uw sector?

Kompas

DNB en de AFM wijzigen de beleidsregel geschiktheid 2012 (‘Beleidsregel’) naar aanleiding van aanpassingen in nationale en Europese wet- en regelgeving. De afgelopen tijd zijn door de toezichthouders de relevante wijzigingen geïnventariseerd en verwerkt in de Beleidsregel. Nu worden marktpartijen uitgenodigd te reageren op de voorgenomen wijzigingen.

Wat wordt geconsulteerd?

Er worden twee documenten geconsulteerd door DNB en de AFM. Dit zijn:

  • Het Concept Besluit 2019 tot wijziging van de beleidsregel geschiktheid 2012. Dit betreft een overzicht van de voorgestelde wijzigingen van de Beleidsregel en een toelichting op de wijzigingen.
  • De concepttekst van de aangepaste Beleidsregel inclusief toelichting. In dit document is voor de duidelijkheid de toegevoegde tekst geel gearceerd en de geschrapte tekst grijs doorgehaald.

Wat verandert er voor trustkantoren?

 Er zijn geen wijzigingen van de Beleidsregel die specifiek toezien op trustkantoren, behalve dat er verwezen wordt naar de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018. Daarnaast lichten we graag onderstaande drie wijzigingen toe die ook (maar niet specifiek) betrekking hebben op trustkantoren.

  • Onafhankelijkheid van geest en voldoende tijd. De vereisten ‘onafhankelijkheid van geest’ en ‘voldoende tijd’ worden nadrukkelijker opgenomen in de Beleidsregel en geëxpliciteerd als factoren van geschiktheid. Reden is dat deze vereisten in verschillende Europese regelgeving (CRD IV, MIFID II en nieuwe EBA en ESMA richtsnoeren) explicieter wordt genoemd dan tot nu toe in de Beleidsregel is gedaan.
  • Diversiteit in het collectief. In de toelichting van de Beleidsregel is een passage opgenomen over diversiteit in het collectief. De toezichthouder moedigt diversiteit in het collectief van beleidsbepalers aan. Variatie in kennis, ervaring, leeftijd, geslacht en professionele en geografische achtergrond bevordert een bredere blik en verschillende perspectieven. Dit wordt nu opgenomen in de toelichting van de Beleidsregel. Het is al eerder toegelicht op de websites van DNB en de AFM.
  • Kring van beleidsbepalers. De toelichting van de Beleidsregel biedt een verduidelijking van de kring van beleidsbepalers. In verschillende toezichtwet- en regelgeving verschillen de definities van beleidsbepaler soms licht van elkaar. Daarnaast worden begrippen als medebeleidsbepaler en dagelijks beleidsbepaler gebruikt. Daarom is in de toelichting een verduidelijking opgenomen en worden er voorbeelden gegeven van functies die onder het begrip beleidsbepaler in de zin van de Beleidsregel kunnen vallen. Ook wordt expliciet gemaakt dat alle personen die de beleids- en besluitvorming van ondernemingen bepalen, of daarop een substantiële invloed hebben, als beleidsbepaler in de zin van de Beleidsregel kwalificeren.

Reageren op de consultatie

De consultatie loopt tot 1 september 2019. Verzoek is om te reageren met het reactieformulier op de website. De reacties op de Beleidsregel worden verwerkt in een gezamenlijk feedback statement. Dit wordt na afloop van de consultatie openbaar gemaakt. Zo wordt zichtbaar wat er met de reacties uit de consultatie is gedaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met DNB consultatie@DNB.nl of met de AFM via Consultatie_Beleidsr@afm.nl onder vermelding van het onderwerp ‘consultatie beleidsregel geschiktheid’. Het is niet nodig om uw reactie naar beide toezichthouders te sturen.

Vervolg

Naar aanleiding van de reacties op deze consultatie worden de Beleidsregel en de toelichting hierop waar nodig aangepast. De definitieve versie wordt gepubliceerd in de Staatscourant en samen met het feedback statement op de websites van DNB en de AFM. Naar verwachting wordt de Beleidsregel eind 2019 gepubliceerd. De aangepaste Beleidsregel is vanaf dat moment van kracht.

> Terug naar de Nieuwsbrief