Consultatie beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid

Nieuwsbericht
Datum 11 juli 2019

DNB biedt de conceptbeleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid aan ter consultatie. U kunt tot 18 augustus reageren.

Hand met potlood

Maatschappelijke betamelijkheid

In de Wet toezicht trustkantoren is maatschappelijke betamelijkheid als open norm opgenomen. Voorgeschreven wordt dat een trustkantoor adequaat beleid voert en de bedrijfsvoering zodanig inricht dat het risico wordt tegengegaan dat het trustkantoor of haar medewerkers betrokken raken bij handelingen die op een dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat hierdoor het vertrouwen in het trustkantoor of in de financiële markten ernstig kan worden geschaad. Met de conceptbeleidsregel geeft DNB inzicht in de wijze waarop DNB beoordeelt in hoeverre trustkantoren aan deze norm voldoen.

Reageren op de consultatie

U vindt de conceptbeleidsregel hier. Belangstellenden worden uitgenodigd om hun reactie op de conceptbeleidsregel aan DNB kenbaar te maken via infotrust@dnb.nl, onder vermelding van ‘reactie consultatie beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid’ in het onderwerp.

DNB zal na verwerking van de reacties een definitieve versie van de beleidsregel publiceren. Daarbij ligt het in de rede om op een later tijdstip na evaluatie van de nu onder consultatie zijnde beleidsregel ook een beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid te consulteren voor instellingen die onder de Wet op het financieel toezicht vallen. DNB zal de ontvangen reacties mede gebruiken om te beoordelen in hoeverre de voorliggende beleidsregel redelijk, effectief en wenselijk is. Daarom worden ook andere partijen dan direct betrokkenen uitgenodigd om op deze beleidsregel voor trustkantoren te reageren.


> Terug naar de Nieuwsbrief