Vier themaonderzoeken gaan van start

Nieuwsbericht
Datum 31 maart 2016

Voor de trustsector gaan vier themaonderzoeken van start. Dit zijn het onderzoek naar transactiemonitoring, een onderzoek naar de auditfunctie, een vervolgonderzoek naar integriteitsrisicomanagement en een onderzoek naar de integriteitsrisico’s verbonden aan sport.

Voetballers

Transactiemonitoring
DNB zal in 2016 onderzoeken hoe trustkantoren de transacties van hun cliënten monitoren en welke maatregelen zij nemen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Deze maatregelen stellen de trustkantoren allereerst in staat de integriteitsrisico’s te beoordelen voordat de transactie wordt uitgevoerd. Daarnaast moeten trustkantoren ook ongebruikelijke transactiepatronen kunnen signaleren. Wanneer er sprake is van ongebruikelijke transacties of transactiepatronen van cliënten, dan moeten trustkantoren dit direct melden bij FIU-Nederland. Gezien het inherent hoge integriteitrisico bij dienstverlening aan cliënten van trustkantoren, is het van groot belang dat trustkantoren de transacties continu monitoren en indien nodig aanvullende maatregelen nemen. Ook de recente terroristische aanslagen in onder andere Brussel en Parijs onderstrepen nogmaals het belang van een goed werkend transactiemonitoringproces om geldstromen van terroristen of aan terrorisme gelieerde organisaties snel te traceren en te melden bij de FIU-Nederland. Met een adequaat transactiemonitoringproces kunnen financiële instellingen effectief de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bestrijden.  

Vervolgonderzoek naar integriteitsrisico’s
DNB heeft vorig jaar de systematische integriteitsrisicoanalyses (SIRA) van een selectie van trustkantoren beoordeeld. Naast de individuele terugkoppelingsrapportages heeft DNB in de Nieuwsbrief van september 2015 een generieke terugkoppeling van de resultaten van die beoordeling gegeven. In augustus 2015 heeft DNB ook uitgebreide guidance voor het opstellen van een SIRA gepubliceerd

In 2016 onderzoekt DNB opnieuw de kwaliteit van de SIRA bij een selectie van trustkantoren. Mocht DNB constateren dat de SIRA in 2016 nog van onvoldoende kwaliteit is, dan zal zij een interventiestrategie bepalen. Daarbij kan DNB besluiten om formele maatregelen te treffen.  

Verplichte auditfunctie
In dit themaonderzoek wil DNB vaststellen in hoeverre trustkantoren de met ingang van 1 januari 2015 verplicht gestelde audit functie voldoende uitoefenen en hoe trustkantoren ervoor zorgen dat deze audits bijdragen aan de integere bedrijfsvoering.

In eerste instantie zullen alle trustkantoren worden gevraagd een self-assessment uit te voeren naar - onder meer - de invoering van de auditfunctie, de uitgevoerde werkzaamheden en de uitkomsten van de auditrapportages. Op basis van de uitkomsten van de self-assessments zal DNB vanaf juli 2016 bij een selectie van trustkantoren verdiepend onderzoek doen naar de auditfunctie. De resultaten van het themaonderzoek zullen eind 2016 met de sector worden gedeeld. 

Onderzoek naar integriteitsrisico’s in relatie tot betaald voetbal
DNB is begin dit jaar een onderzoek gestart bij een selectie van trustkantoren naar het risico op witwassen in het betaalde voetbal. DNB onderzoekt welke vormen van witwassen voorkomen in het betaalde voetbal en of deze risico’s worden onderkend door in het bijzonder banken en trustkantoren.

DNB heeft gesproken met  onder meer overheidsinstanties, brancheverenigingen en sportbonden om een beeld te krijgen van  de verschillende witwastechnieken die samenhangen met betaald voetbal. Hieruit komt naar voren dat er risico’s zijn op geldstromen verbonden aan corruptie, (bijvoorbeeld via betalingen van royalty’s), witwasrisico’s bij transacties die samenhangen met transfer- en uitzendrechten, en risico’s bij het eigendom van voetbalclubs. Andere gesignaleerde vormen van witwassen zijn belastingontduiking en matchfixing.

Aan het einde van het tweede kwartaal zal DNB de uitkomsten van het onderzoek met de trustsector delen.

> Terug naar de Nieuwsbrief