Trustkantoren hanteren niet altijd de Nederlandse sanctielijst

Nieuwsbericht
Datum 23 mei 2017

Uit DNB-onderzoek blijkt dat meerdere trustkantoren niet bekend zijn met de Nederlandse sanctielijst. Ten onrechte veronderstellen zij daardoor te voldoen aan de wet.

Ipad

In het onderzoek Agressieve belastingplanning en klantanonimiteit is gebleken dat een ruime meerderheid van de onderzochte trustkantoren de Nederlandse sanctielijst niet altijd scherp op het netvlies heeft. Sommige trustkantoren blijken niet bekend te zijn met de Nederlandse lijst. Daarnaast komt het voor dat trustkantoren niet controleren of de Nederlandse lijst is opgenomen in hun screeningsystemen. Hierdoor gaan trustkantoren er soms onterecht vanuit dat zij voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. DNB heeft dit ook in eerdere onderzoeken gesignaleerd.

Uitleg van de wet

De Sanctiewet 1977 heeft als doel uitvoering te geven aan internationale sancties en maatregelen van de internationale gemeenschap tegen een schending of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid door landen. Sancties zijn politieke instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van de VN en de EU. De Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 bepaalt dat instellingen moeten waarborgen dat zij op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen hebben getroffen ter naleving van de sanctieregelgeving. Met deze maatregelen moeten instellingen hun relaties kunnen controleren op mogelijke overeenkomsten met personen en entiteiten op de diverse sanctielijsten. Dit met het oog op het bevriezen van financiële middelen van die relaties of het voorkomen van het ter beschikking stellen van financiële middelen of diensten aan die relaties. De bedoelde sanctielijsten betreffen onder meer: de lijsten opgesteld aan de hand van EU-besluiten en/of EU-verordeningen en resoluties van de VN Veiligheidsraad; en de zogenoemde ‘Nederlandse lijst’ gebaseerd op de Sanctieregeling Terrorisme 2007-II. Op deze lijst staan veelal personen die vertrokken zijn naar conflictgebieden, en personen die zijn teruggekeerd.

De Nederlandse lijst is te vinden op: www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/08/27/nationale-terrorismelijst.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief