Stakeholders over toezicht: bevindingen & follow-up

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2016

Dat DNB meer de dialoog aangaat wordt alom gewaardeerd. Maar de transparantie kan beter, aldus de bestuurders van financiële instellingen.

Gedrag en cultuur

Onderzoek 
In een schriftelijke, anonieme enquête gaven 432 bestuurders hun mening over het toezicht van DNB. Dit onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. Cees van Riel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook zijn er gesprekken gevoerd met bestuurders en vertegenwoordigers van pensioenfondsen, verzekeraars, banken en trustkantoren en daarnaast met de AFM, het ministerie van Financiën en andere stakeholders. DNB gebruikt de onderzoeksbevindingen om haar toezicht te versterken. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen én de follow-up.    

Algehele indruk
Over de gehele linie is de waardering voor DNB en haar toezicht gestegen sinds de vorige meting. Terwijl de waardering onder de banken sterk toenam, bleef die gelijk onder pensioenfondsen en verzekeraars en daalde die onder de trustkantoren. De stakeholders vinden dat DNB goed op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de sector en vasthoudend is bij het signaleren en bespreken van risico’s. De respondenten voelen zich serieus genomen in de toezichtgesprekken. Ook zijn de stakeholders te spreken over het toezicht op gedrag en cultuur.

Dialoog
De respondenten waarderen dat DNB meer de dialoog aangaat, luistert naar feedback uit de sector en daarmee aan de slag gaat. Een voorbeeld is het toetsingsproces: dat heeft DNB op een aantal punten versterkt, nadat zij uitgebreid onderzoek deed naar de beleving van het toetsingsproces door bestuurders en hierover in dialoog ging met de sector.   

Meer transparantie gevraagd
Tegelijkertijd zijn er ook kritische noten. De bestuurders verwachten meer transparantie in het toezichtproces. Zij willen dat DNB duidelijker communiceert over het doel en de samenhang van uitvragen en onderzoeken. En dat DNB duidelijk toelicht waarom zij een bepaald onderzoek wil doen bij de betreffende instelling. De communicatie kan beter in het gehele onderzoekstraject: van de aankondiging tot de terugkoppeling. Ook vinden de stakeholders dat het niet altijd duidelijk is wat DNB verwacht van een instelling wanneer er sprake is van open normen. En een aantal stakeholders ziet ruimte voor verbetering in de afstemming en samenwerking tussen DNB-accountteams en expertisecentra.   

Aandachtspunten trustkantoren
Opvallend is dat trustkantoren kritischer zijn geworden over alle aspecten van het toezicht. De trustkantoren ervaren weinig begrip van DNB voor de sector en voor de verbeteringen die binnen de sector zijn gerealiseerd. Een deel van de respondenten meent dat DNB in haar externe communicatie te veel ingaat op de negatieve incidenten in de sector. Daarnaast geven trustkantoren aan meer behoefte te hebben aan guidance van DNB en aan meer invulling van de open normen.  

Follow-up 
DNB waardeert de feedback en herkent zich in veel van de geuite positieve en negatieve punten. DNB wil hier als volgt follow-up aan geven:  

1 Duidelijke communicatie over onderzoeken. DNB gaat voortaan meer duidelijkheid geven over het onderzoeksdoel, de samenhang met andere onderzoeken en waarom een instelling in de groep te onderzoeken instellingen valt. DNB zal de onderzoeksbevindingen terugkoppelen aan de markt, waar nodig gekoppeld aan guidances en good practices. Ook zal DNB de positieve initiatieven publiekelijk benoemen.

2 DNB zal actief input van de sector blijven vragen via onder andere dialoogbijeenkomsten en rondetafelsessies.

3 Maatregelen om de samenwerking te verbeteren tussen toezichthouders in eigen huis: de accounttoezichthouders voor een specifieke instelling én de toezichthouders voor specifieke risico’s. Denk aan een betere coördinatie en afstemming binnen DNB.

> Terug naar de Nieuwsbrief