Aanpak DNB van gemelde illegale activiteiten

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2016

DNB krijgt regelmatig signalen van vergunninghoudende trustkantoren over trustdiensten die mogelijk worden verricht door kantoren die geen vergunning van DNB hebben. Al die signalen pakt DNB direct op voor vervolgonderzoek.

Aanpak
Zodra er een signaal van mogelijk illegale activiteiten binnenkomt, wordt dat besproken. Indien DNB vermoedt dat er sprake kan zijn van een overtreding, wordt op basis van alle feiten en omstandigheden beoordeeld of de zaak wordt opgepakt.Als het signaal door een vergunninghoudend trustkantoor is gedaan, dan weegt dat zwaar mee: in de afgelopen jaren is iedere melding van zo’n kantoor in behandeling genomen. De aanpak van DNB varieert al naar gelang de aard en de omvang van de mogelijke overtreding. DNB kan bijvoorbeeld een waarschuwingsbrief sturen of besluiten tot een onderzoek ter plaatse. Tegen overtredingen van de verbodsbepaling kan DNB diverse formele handhavingsmaatregelen treffen, zoals een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete.  

Cijfers 2015 en 2016
In 2015 zijn acht zaken opgepakt waarbij het ging om een (vermeend) illegaal trustkantoor. DNB heeft in die zaken normconform gedrag afgedwongen zonder de inzet van formele handhavingsmaatregelen. Het jaar 2016 laat soortgelijke cijfers zien: tot nog toe zijn acht signalen van mogelijke overtredingen van de verbodsbepaling van artikel 2 Wtt onderzocht. In zeven  gevallen is de zaak opgepakt. Mede vanuit het oogpunt van ‘level playing field’ hecht DNB eraan de trustsector ‘schoon’ te houden. DNB treedt dan ook daadkrachtig op tegen overtreders van de verbodsbepaling, dat wil zeggen partijen die wel de lusten maar niet de lasten willen hebben.  

Meldingen aan DNB
Heeft u concrete informatie die zou kunnen duiden op illegale trustdienstverlening? DNB nodigt u uit deze informatie door te geven aan: handhaving@dnb.nl . Houdt er rekening mee dat DNB – gelet op haar geheimhoudingsplicht – in beginsel geen mededelingen kan doen over vervolg en afloop.

> Terug naar de Nieuwsbrief