‘Beter uitoefenen poortwachterfunctie’

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2016

DNB heeft de prioriteiten vastgesteld voor het toezicht op trustkantoren in 2017. Een interview met toezichtdivisiedirecteur Willemieke van Gorkum.

Willemieke van Gorkum 2017

Welke risico’s krijgen prioriteit in het toezicht op trustkantoren?
‘Onze prioriteit ligt uiteraard volledig bij het integriteitsrisico. Ieder trustkantoor moet een gedegen integriteitsrisicoanalyse maken en zorgen voor een goede beheersing van de risico’s. Elk incident is er een te veel: het doet afbreuk aan de reputatie van de sector. We zien in de sector meerdere goede initiatieven om de integriteit te borgen, maar er is nog veel werk aan de winkel.’

Welke onderzoeken kunnen trustkantoren in 2017 verwachten?
‘We gaan onderzoek doen naar de naleving van de Sanctiewet 1977. Dit doen we onder een kleine selectie van kantoren met een hoge exposure op landen die vallen onder een sanctieregime. Ander onderzoek betreft het faciliteren van agressieve belastingplanning of klantanonimiteit door trustkantoren. Dit onderzoek vloeit deels voort uit de Panama-papers en deels uit eerder SIRA-onderzoek van DNB, waaruit bleek dat trustkantoren in onvoldoende mate de fiscale risico’s identificeren en meewegen. We onderzoeken of een trustkantoor de beide facetten van het integriteitsrisico voldoende herkent en beheerst. Zo gaan we bijvoorbeeld na of een kantoor ruimte biedt voor een fiscale planning die op het randje zit. Het gaat dan niet om belastingontduiking – dat uiteraard verboden is –, maar om het drastisch inperken of zelfs volledig omzeilen van de fiscale verplichtingen. Dit laatste, de belastingontwijking, staat volop ter discussie. Uiteraard geven we ook opvolging aan de onderzoeken naar transactiemonitoring en de auditfunctie, die we in 2016 hebben uitgevoerd.’  

Op welke wijze kunnen de inzichten uit de toezichtonderzoeken bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige trustsector?
‘Met de onderzoeken willen we de integriteit van de trustsector versterken. DNB wil niet zozeer met voorschriften komen, maar wil wel duidelijk richting geven. Ook in 2017 gaan we onze onderzoeksbevindingen terugkoppelen aan de markt en zullen we de positieve initiatieven publiekelijk benoemen. Een betere risicobeheersing begint met een adequate risicoanalyse: dit stelt een trustkantoor in staat om beter invulling te geven aan haar rol als poortwachter. En dat is essentieel voor een toekomstbestendige trustsector.’  

DNB wil meer transparant zijn over haar activiteiten en veelvuldig de dialoog aangaan met de trustkantoren. Wat staat op het programma voor 2017?
‘We hebben dit najaar verschillende rondetafelgesprekken gehad over de concept good practices, die DNB heeft opgesteld op basis van de resultaten van ons onderzoek naar de transactiemonitoring. In deze rondetafelgesprekken krijgen we feedback uit de sector. Die input zijn we nu aan het verwerken en in januari zullen we dan de definitieve versie publiceren. Uiteraard zal DNB de dialoog met de trustsector voortzetten. Ook via de Nieuwsbrieven geven we openheid van zaken. Daarbij willen we duidelijker communiceren over het doel van onze onderzoeken, waarom we dat doen bij bepaalde instellingen en wat we verwachten van de instellingen.’  

Onderzoeken

  • Agressieve belastingplanning en klantanonimiteit
  • Terrorismefinanciering en sancties
  • Systematische risicoanalyse (SIRA)

Meer informatie
In de Toezicht Vooruitblik vindt u de prioriteiten en onderzoeken van DNB voor 2017.

> Terug naar de Nieuwsbrief