Aanscherping wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Nieuwsbericht
Datum 30 september 2016

Na de recente terroristische aanslagen heeft het Europees Parlement de vierde antiwitwasrichtlijn aangescherpt. De nieuwe antiwitwasrichtlijn leidt tot aanpassingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Witwassen

Het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering staat hoog op de politieke agenda. Op 20 mei 2015 heeft het Europees Parlement de vierde antiwitwasrichtlijn aangenomen. Naar aanleiding van het ‘Actieplan tegen financiering terrorisme’ van de Europese Commissie zijn wijzigingen aangebracht. De implementatie van de richtlijn leidt tot een aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).   

Belangrijke wijzigingen
De richtlijn leidt tot scherpere maatregelen voor cliëntenonderzoek. Daarbij nemen de mogelijkheden voor het toepassen van vereenvoudigd cliëntenonderzoek af. Dit heeft waarschijnlijk gevolgen voor de bestaande cliëntenportefeuille van financiële instellingen. Verder wordt de definitie van Politiek Prominente Persoon (PEP) uitgebreid. Van de instellingen wordt ook verlangd dat zij rekening blijven houden met het risico van een PEP, ook nadat die zijn politieke functie heeft neergelegd. Een in het oog springende maatregel is verder de introductie van een UBO-register. Alle UBO’s dienen in een nationaal UBO-register opgenomen te worden. Het UBO-register zal in een apart wetsvoorstel worden ondergebracht. Naar verwachting zal het ministerie van Financiën nog voor het einde van het jaar met een voorstel komen dat nader ingaat op de implementatie van het UBO-register in Nederland. Dan zal onder meer duidelijk worden wie dit register zal beheren en wie toegang hebben tot de gegevens in het register.  

Bevoegdheden toezichthouders
Ook wijzigen de bevoegdheden van de toezichthouders om handhavend op te treden bij overtredingen van de Wwft. Zo wordt de maximale boete die toezichthouders kunnen opleggen verhoogd van EUR vier miljoen naar EUR vijf miljoen en wordt voor ernstige overtredingen een omzetgerelateerde boete mogelijk. Daarnaast dienen toezichthouders besluiten tot het opleggen van sanctiemaatregelen voortaan openbaar te maken.  

Wanneer gaat het in?
De voorgenomen wijzigingen in de Wwft zijn hier te raadplegen. De nieuwe Wwft moet vóór 26 juni 2017 in werking treden. De verwachting is overigens dat de ingangsdatum ruim hiervoor zal liggen.

> Terug naar de Nieuwsbrief