Kapitaalonderzoek

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

In eerdere nieuwsbrieven is aangekondigd dat in 2019 onderzoek zal worden gedaan naar de kwaliteit van kapitaal.

beklemde activa

Waarvan de achtergrond is dat De Nederlandsche Bank (DNB) regelmatig vaststelt dat kapitaal van beleggingsondernemingen- en instellingen niet aan de eisen van wet- en regelgeving voldoen. Met name gaat het om de eisen uit artikel 28 van de CRR waarvan de belangrijkste zijn: geen preferentiële behandeling van aandeelhouders, alle aandeelhouders staan achteraan in de rij bij uitkering na liquidatie/afwikkeling, side letter die de rangorde bepaalt is niet toegestaan en aankoop van belang in de onderneming mag niet direct of indirect door de instelling worden gefinancierd

Een dertigtal beleggingsondernemingen- en instellingen heeft het afgelopen halfjaar meegedaan aan ons onderzoek. Hiervoor hebben zij een vragenlijst moeten invullen en deze zijn door DNB met behulp van opgevraagde statuten en jaarrekening geanalyseerd. Uit de analyse kwam naar voren dat een aantal ondernemingen haar statuten moest aanpassen en/of andere maatregelen moest nemen om haar kapitaalpositie te herstellen.

Hieronder treft u alvast een aantal generieke zaken die wij hebben geconstateerd en met u willen delen zodat u, indien nodig, alvast actie kunt ondernemen door zaken aan te passen die in strijd zijn met wet- en regelgeving. In de volgende nieuwsbrief gaan we dieper op specifieke punten in.

Het gaat om de volgende punten:

  • Als een onderneming zijn kapitaalinstrumenten intrekt (o.a. aandelen terugkoopt) en/of de daaraan gekoppelde stortingen (agio) terugbetaald dan moet daarvoor toestemming worden gevraagd aan DNB. Nu gebeurt dit niet altijd.
  • Als een onderneming nieuwe kapitaalinstrumenten uitgeeft (enkel CET1) met dezelfde voorwaarden als de bestaande instrumenten dan dient dit te worden gemeld aan DNB. Als de voorwaarden van de nieuwe instrumenten afwijken van de bestaande voorwaarden dan moet de onderneming toestemming vragen aan DNB om de kapitaalinstrumenten mee te tellen tot het vermogen.
  • In statuten wordt soms melding gemaakt dat het bedrijf bereid is om de (nieuwe) aandeelhouder geld te lenen voor de aankoop van de aandelen. Als dat gebeurt dan leidt dit er toe dat het deel van het kapitaal waarvoor een lening is afgesloten niet meetelt tot het aanwezige vermogen omdat niet wordt voldaan aan artikel 28 lid 1 sub b van de CRR: instrumenten zijn volgestort en de aankoop ervan wordt niet direct of indirect door de instelling gefinancierd. Zodra de onderneming nieuwe statuten opstelt beveelt DNB u aan om deze mogelijkheid niet meer op te nemen aangezien dit er toe leidt dat kapitaal niet meetelt als vermogen. In de DLR rapportage mag het deel van het kapitaal dat wordt voorgefinancierd niet meegeteld worden in formulier F01.03, rubricering dient plaats te vinden op regel 022.
  • Het verdient aanbeveling om de wijze waarop de winst/verlies wordt verdeelt separaat op te nemen in de statuten. Zodra de onderneming nieuwe statuten opstelt verwacht DNB dat hier gehoor aan wordt gegeven.
  • In de statuten wordt soms melding gemaakt dat de algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten om af te wijken van een evenredige verdeling van de winst aan de aandeelhouders (van instrumenten die als CET-1 kapitaal kwalificeren). Hierdoor ontstaat preferentie hetgeen niet is toegestaan. Zodra de onderneming nieuwe statuten opstelt beveelt DNB u aan om deze mogelijkheid niet meer op te nemen aangezien dit er toe leidt dat kapitaal niet meetelt als vermogen.
  • Aandelen die door de onderneming zelf worden ingekocht tellen niet mee als vermogen. In de DLR rapportage mag het deel van het kapitaal dat wordt voorgefinancierd niet meegeteld worden in formulier F01.03 op regel 040.
  • Het verdient aanbeveling om verdeling van de restopbrengst bij liquidatie separaat in de statuten op te nemen. Zodra de onderneming nieuwe statuten opstelt verwacht DNB dat hier gehoor aan wordt gegeven.
  • Het uitkeren van dividend dient een volledig discretionaire bevoegdheid te zijn van het bestuur. Echter in sommige statuten wordt vermeld dat het bestuur slechts onder bepaalde voorwaarden, zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek (BW), goedkeuring weigert. De CRR stelt hogere eisen dan het BW daarom dient u bij het aanpassen van de statuten de volgende zin op te nemen: "De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van uitkeringen, met inachtneming van de vereisten op grond van de wet, en rekening houdend met de beperkingen die de CRD/CRR daaraan stelt, voor zover de CRD/CRR van toepassing is.". Met name wordt hier verwezen naar artikel 28 lid 1 h van de CRR. Zodra de onderneming nieuwe statuten opstelt verwacht DNB dat hier gehoor aan wordt gegeven.
  • Wij willen u er op wijzen dat indien uw onderneming prioriteitsaandelen heeft uitgegeven hiervoor mogelijk een verklaring van geen bezwaar moet worden aangevraagd, ook als het economisch belang kleiner dan 10 procent is.