Toetsing van bestuurders en commissarissen van holdings met een deelneming in een beleggingsonderneming

Nieuwsbericht
Datum 7 oktober 2020

DNB heeft geconstateerd dat niet alle dagelijks beleidsbepalers en leden van een toezichthoudend orgaan van een financiële holding worden aangemeld voor toetsing door DNB.

Cijfers

Dagelijks beleidsbepalers en leden van een toezichthoudend orgaan van een financiële holding moeten voldoen aan de eisen van geschiktheid (artikel 3:8 Wft) en betrouwbaarheid (artikel 3:9 Wft). De grondslag daarvoor is gelegen in artikel 3:271 en artikel 3:272 Wft. De betrouwbaarheidseis volgt tevens uit artikel 3:99 Wft voor dagelijks beleidsbepalers van houders van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsonderneming. Onder dagelijks beleidsbepalers wordt verstaan de bestuurder(s) van de entiteit, maar ook personen die geen bestuurder zijn maar een zodanige invloed hebben dat zij het dagelijks beleid van de entiteit bepalen. 

DNB dient de geschiktheid (in het geval van dagelijks beleidsbepalers en leden van een toezichthoudend orgaan) en betrouwbaarheid van de kandidaten vast te stellen. Dit toetsingsproces levert een belangrijke bijdrage aan het toezicht van DNB dat is gericht op solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen nakomen. Deze functionarissen zijn namelijk essentieel voor de strategie en bedrijfscultuur van een instelling, en daarmee voor de soliditeit en (toekomstige) levensvatbaarheid van een instelling. 

Deze functionarissen moeten getoetst worden door DNB voordat ze kunnen worden benoemd. U dient ze voor een toetsing aan te melden bij DNB. Ook indien sprake is van een wijziging van de functie van de functionaris, dient er in sommige gevallen een nieuwe toetsing door DNB uitgevoerd te worden. 

Op Open Boek Toezicht vindt u uitgebreide informatie over de toetsingen en het toetsingsproces. U vindt daar ook de aanvraagformulieren. Verder heeft DNB een animatie en korte folder ontwikkeld om (beoogd) bestuurders en commissarissen te informeren over de praktische gang van zaken rondom toetsingen.

Terug naar de Nieuwsbrief