Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend

Nieuwsbericht
Datum 19 december 2017

Verzekeraars zetten reserves uit de afgelopen jaren in om de verliezen op de WGA-verzekering over 2016 te compenseren.

Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend

DNB heeft onderzoek gedaan naar de verzekeringen voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragerschap (WGA-ERD). Daaruit blijkt dat verzekeraars een winst rapporteren van EUR 50 miljoen bij een premievolume van EUR 300 miljoen in boekjaar 2016; en ook voor boekjaar 2017 verwachten zij winst te maken. Echter, uit de opbouw van het resultaat over de schadejaren concludeert DNB dat dit een vertekend beeld is.

Adequate prijsstelling

Verzekeraars hanteren expliciete en impliciete prudenties in de reserveringen. Dit betreft:

  • geboekte reserveringen voor nog niet gemelde ziekmeldingen over de jaren 2012 en eerder (impliciete prudentie); arbeidsongeschiktheidsgevallen voor deze schadejaren zijn op een enkele na bekend.
  • aangehouden reserveringen om mogelijke volatiliteit op te kunnen vangen (expliciete prudentie).

Verzekeraars hebben deze reserveringen ingezet om de verliezen over schadejaar 2016 te compenseren. Door overreserveringen te doen die in latere boekjaren weer vrij kunnen vallen, wordt niet duidelijk wat het daadwerkelijke resultaat is. Dit bemoeilijkt analyses en een adequate prijsstelling.


Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend Figuur 1

Figuur 1

Eerdere verliezen overschat

Over de gehele linie hebben verzekeraars een verlies van meer dan EUR 1,5 miljard genomen op de WGA-ERD-verzekeringen over de boekjaren 2011-2014: zie figuur 1. Daarvoor hadden de verzekeraars extra voorzieningen genomen. Wat er toen extra is gereserveerd in de voorzieningen valt nu gedeeltelijk weer vrij. Dit betekent dat de verliezen over deze jaren zijn overschat. Dat alles blijkt uit het technisch resultaat (exclusief beleggingsopbrengsten) over deze jaren: zie figuur 2. Daarbij moet opgemerkt dat dit een totaalbeeld geeft: er zijn grote verschillen tussen verzekeraars. De figuur toont een fors positief resultaat voor de schadejaren 2012 en eerder; en een significant verlies voor de recente schadejaren. Terwijl grote uitslagen ongebruikelijk zijn voor eerdere schadejaren, is er sprake van een afwijking van de vooraf ingeschatte schadelast in boekjaar 2016.
Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend Figuur 2

Figuur 2: technisch resultaat in 2016 per schadejaar

Flexwerkers

In 2017 is het WGA-ERD-product uitgebreid voor flexwerkers. Daarmee kunnen verzekeraars de premieomzet vergroten. DNB constateert dat het premievolume licht toeneemt, terwijl het aantal polishouders ondanks de productuitbreiding daalt. Daarbij is de omzet niet gedaald omdat de premie voor flexwerkers hoger is dan voor werknemers met een vast contract. De private verzekeringsgraad (gemeten naar aantal deelnemers) is voor het WGA-ERD-risico circa 17% ultimo 2016. Figuur 3 illustreert de ontwikkeling van marktomvang en aantal polishouders.
Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend Figuur 3

Figuur 3

Risico-onderschatting

De uitbreiding van het WGA-risico met het arbeidsongeschiktheidsrisico voor flexwerkers kan gepaard gaan met risico-onderschatting; dit kan leiden tot verliezen. Deze verliezen zullen niet zo groot zijn als het verlies bij de introductie van het WGA-ERD-product, toen er sprake was van systematische weeffouten in de tariefstelling. Van dergelijke weeffouten is nu geen sprake; daarbij is de premieomvang van het flex-product vrij gering.

> Terug naar de nieuwsbrief