Toezicht op securitisaties

Nieuwsbericht
Datum 20 december 2018

De nieuwe Securitisation Regulation biedt regels en criteria voor securitisaties. DNB en de AFM houden in Nederland toezicht op de naleving van deze Regulation.

Per 1 januari 2019 treedt de Securitisation Regulation (SR) in werking.

Generieke en specifieke eisen

De eisen in de SR kunnen worden onderscheiden naar:

  • Generieke eisen die op alle securitisaties van toepassing zijn. Dit zijn onder andere eisen voor transparantie en risicoretentie.
  • Specifieke eisen op basis waarvan securitisaties kunnen kwalificeren als “Simple, Transparent and Standardised” (STS).

DNB zal toezien op de naleving van de generieke eisen door de direct onder haar toezicht staande instellingen. Daarnaast gaat DNB toezicht houden op alle Nederlandse STS-securitisaties.

Controle

DNB zal de naleving van de generieke eisen steekproefsgewijs controleren. Ten aanzien van de specifieke eisen zal DNB beoordelen of instellingen correct het stempel STS hanteren voor uitgegeven securitisaties. Streven van DNB is dit te doen binnen maximaal drie maanden na uitgifte. Na afronding van de beoordeling zal DNB de instellingen informeren over de uitkomst.

Verwachtingen DNB

DNB verwacht dat instellingen de verantwoordelijkheid nemen dat de door hun uitgegeven securitisaties voldoen aan de generieke en – waar relevant – specifieke eisen. In de SR is ook vastgelegd dat investerende partijen er via due diligence op toezien dat uitgevende instellingen voldoen aan de regels. DNB ziet er samen met andere toezichthouders op toe dat uitgevende en investerende partijen deze rollen goed invullen en zodoende bijdragen aan een goed functionerende Europese securitisatiemarkt.

Beoordeling

DNB zal transacties ex-post beoordelen, dus na uitgifte en eventuele notificatie bij de ESMA. Voor de beoordeling op de generieke eisen verwacht DNB medewerking van instellingen bij additionele, steekproefsgewijze uitvragen van informatie. Voor de beoordeling van de STS-criteria verwacht DNB – conform artikel 27 van de SR – dat instellingen DNB informeren zodra een STS-securitisatie is genotificeerd aan de ESMA. Dit kan per e-mail naar: STS@dnb.nl en de AFM (securitisaties@afm.nl). Daarin moeten zij de volgende informatie opnemen:

  • de contactpersoon voor de betreffende securitisatie
  • de entiteit die is aangewezen om aan de transparantievereisten te voldoen
  • de securitisation repository of website waar alle benodigde informatie openbaar is gemaakt
  • relevante niet-publieke transactiedocumentatie (als bijlage).


> Terug naar de nieuwsbrief