Nieuwe Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Nieuwsbericht
Datum 20 december 2018

De nieuwe wet moet verzekeraars en DNB beter voorbereiden op een crisissituatie. Een interview met Nicole Stolk, DNB-directeur Resolutie.

Nicole Stolk

De banken hebben al een aantal jaren een resolutiewetgeving, de verzekeraars nu ook. Wat gaat er veranderen?
De nieuwe wet moet verzekeraars en DNB beter voorbereiden op een crisissituatie en geeft DNB meer instrumenten om in te grijpen als het misgaat bij een grotere verzekeraar. Daarnaast krijgt de curator meer bevoegdheden bij een faillissement.”

Zorgt de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars ervoor dat verzekeraars niet meer failliet kunnen gaan?
“Nee, dat is zeker niet het doel. Deze wet moet ervoor zorgen dat DNB beter in staat is om verzekeraars ordentelijk af te wikkelen, wanneer ze in financieel zwaar weer komen, op een wijze waarbij de belangen van de polishouders zo goed mogelijk worden beschermd. Overigens, enkele verzekeraars komen in aanmerking voor resolutie. Voor de meeste verzekeraars in solvabiliteitsproblemen geldt faillissement.”

Wat bedoelt u precies met afwikkelen?
“Voor elke verzekeraar die failliet dreigt te gaan, bepaalt DNB of deze in aanmerking komt voor resolutie of voor afwikkeling in een faillissement. Als DNB een verzekeraar in resolutie neemt, kan het resolutie-instrumentarium worden ingezet. Zo kan DNB bijvoorbeeld de verzekeraar of verzekeringsportefeuilles overdragen, of een bail-in toepassen, waarbij DNB kapitaal kan afschrijven en verplichtingen kan omzetten in nieuw kapitaal. Als de verliezen bij een verzekeraar groot zijn, moeten polishouders in sommige gevallen ook bijdragen aan de oplossing. Bijvoorbeeld door aanpassingen in de polisvoorwaarden. Tegelijkertijd mogen polishouders en andere crediteuren nooit slechter af zijn dan zij in faillissement zouden zijn geweest.”

Hoe bepaalt DNB of een verzekeraar in resolutie wordt genomen of failliet gaat?
“DNB bepaalt aan de hand van een algemeen belangtest welke verzekeraars in aanmerking kunnen komen voor resolutie. Bij deze afweging zijn een aantal aspecten van belang, zoals de omvang van de verzekeraar, het aantal polishouders en het type verzekeringsproduct. Ook wordt gekeken naar de economische betekenis van de verzekeraar. Voor verzekeraars die in aanmerking kunnen komen voor resolutie, stelt DNB een resolutieplan op.”

Wat gebeurt er als een verzekeraar failliet gaat?
“Natuurlijk probeert DNB te voorkomen dat verzekeraars in de problemen komen, maar dat zal niet altijd lukken. Als een verzekeraar faalt en DNB op basis van de algemeen belangtest bepaalt dat deze niet in aanmerking komt voor resolutie, trekt DNB uiteindelijk de vergunning in en geeft advies mee aan de curator. Met ingang van de nieuwe wet krijgt de curator ook extra bevoegdheden bij een faillissement. Zo kan de curator verzekeringsportefeuilles overdragen aan een andere verzekeraar. Een curator kan er ook voor kiezen om de verzekeringen te gelde te maken en uit te keren aan polishouders. Aangezien het faillissement van een verzekeraar lang kan duren en polishouders dus mogelijk lang moeten wachten op hun uitkering, is het voor de curator vanaf januari mogelijk om onder bepaalde voorwaarden tussentijds uit te keren aan polishouders.”

Wat merken de verzekeraars van deze nieuwe wet?
“Om de verzekeraars en DNB beter voor te bereiden op een crisissituatie, introduceert de wet twee nieuwe maatregelen: het voorbereidend crisisplan en het resolutieplan. Vrijwel iedere verzekeraar is verplicht een voorbereidend crisisplan te maken om beter inzicht te krijgen in de mogelijke maatregelen bij diverse probleemscenario’s. DNB beoordeelt dit plan en gaat het gesprek hierover aan met de verzekeraar. Voor de totstandkoming van het voorbereidend crisisplan wordt voldoende tijd uitgetrokken. Daarnaast stelt DNB voor een kleiner aantal verzekeraars een resolutieplan op. Hierin staat de preferente resolutiestrategie beschreven en hoe deze strategie uitgevoerd kan worden.”

Hoe gaat DNB de verzekeraars informeren over de nieuwe wet?
“Op 5 en 7 februari 2019 organiseert DNB tweemaal een seminar van een halve dag. Alle verzekeraars zijn welkom om op één van deze dagdelen het gesprek met DNB aan te gaan over het voorbereidend crisisplan, resolutie en resolutieplanning. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.”

Meer informatie
Meer informatie vindt u in DNBulletin: Nieuwe wet moet schade van een falende verzekeraar beperken


> Terug naar de nieuwsbrief