Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2018

DNB publiceert factsheet proportionaliteit; Consultatie Q&A proportionele invulling ORSA; DNB publiceert rapport Proportioneel en effectief toezicht; Uitvragenkalender

Kort nieuws

DNB publiceert factsheet proportionaliteit

Op 1 januari 2016 is Solvency II, het toezichtraamwerk voor verzekeraars, in werking getreden. Een van de uitgangspunten van deze Richtlijn en de daarmee samenhangende Gedelegeerde Verordening, technische standaarden en richtsnoeren is dat de bepalingen proportioneel worden toegepast door verzekeraars en toezichthouder. Dit betekent dat men rekening houdt met de karakteristieken van de verzekeraar: aard, omvang en complexiteit van de activiteiten van de verzekeraar. DNB geeft in het factsheet proportionaliteit een overzicht van de onderwerpen waarbij in het bijzonder proportionaliteit kan worden toegepast.

Consultatie Q&A proportionele invulling ORSA

DNB heeft een aantal beleidsvoorstellen geformuleerd naar aanleiding van haar sectorbrede onderzoek naar het verbeteren van proportionaliteit, het verminderen van regeldruk en verminderen van homogeniteit in de financiële sector. Een van de beleidsvoorstellen betreft de manier waarop kleine, niet-complexe verzekeraars proportioneel invulling kunnen geven aan de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), die zij jaarlijks bij DNB moeten aanleveren. DNB heeft hiervoor een concept Q&A opgesteld. Belanghebbenden krijgen de kans hierop te reageren, voordat de Q&A definitief wordt. De consultatietermijn is zes weken en sluit op 19 juni 2018.

DNB publiceert rapport Proportioneel en effectief toezicht

Donderdag 31 mei publiceerde DNB een studie naar proportioneel en effectief toezicht. Uit de studie blijkt dat de effectiviteit van het toezicht op financiële instellingen gebaat is bij een goede maatvoering (’proportionaliteit’). Daarbij wordt rekening gehouden met de omvang, complexiteit en risico’s van die instellingen. ‘Simpeler, maar niet soepeler’, stelt directeur Jan Sijbrand. ‘De maatlat blijft voor klein en groot op dezelfde hoogte liggen, maar we kijken wel of het doelmatiger kan.Verder dienen regelgeving en toezicht meer aandacht te besteden aan de bevordering van de heterogeniteit in de financiële sector, omdat dit de financiële stabiliteit bevordert. De impact van een externe schok op de financiële stabiliteit is minder groot naarmate de financiële sector diverser is.

Kalender uitvragen verzekeraars mei 2018

Het helpt om te weten welke informatieverzoeken wanneer komen. DNB biedt u een actueel overzicht