Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB

Nieuwsbericht
Datum 16 december 2020

DNB heeft het ‘Algemeen Boetetoemetingsbeleid DNB’ vastgesteld.

Uit de wet volgt dat DNB evenredige boetes moet opleggen. Er moet evenredigheid bestaan tussen een geconstateerde overtreding en een bestuurlijke boete en er moet rekening worden gehouden met relevante, bijzondere omstandigheden van het geval. In de wet staan regels met betrekking tot het vaststellen van de hoogte van een bestuurlijke boete, maar DNB heeft ook beleidsruimte op dit punt. Het beleid geeft een invulling aan deze beleidsruimte. 

Het Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB ziet niet op de vraag wanneer een bestuurlijke boete wordt opgelegd; het beleid geeft DNB handvatten bij het bepalen van de hoogte van een bestuurlijke boete in een concreet geval. 

Publicatie in Staatscourant

Het Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB is op 11 december 2020 gepubliceerd in de Staatscourant [2020, nr. 63846] en is daarmee de dag na publicatie in werking getreden. De integrale tekst van het beleid is te raadplegen op de website van DNB.

Vervallen Leidraad vaststellen hoogte bestuurlijke boete

Met de inwerkingtreding van het beleid is de ‘Leidraad vaststellen hoogte bestuurlijke boete’ van 20 juli 2010 komen te vervallen.

Met het Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB is het beleid geactualiseerd en op onderdelen nader ingevuld. Zo is omschreven op welke wijze DNB rekening houdt met de omvang van een instelling en de opstelling van een overtreder en is een nadere invulling gegeven aan de omzetgerelateerde- en voordeelgerelateerde boetes.

Terug naar de Nieuwsbrief