Herstel WGA-ERD-markt veroorzaakt door vrijval oude jaren

Nieuwsbericht
Datum 23 februari 2017

De marktsituatie voor verzekeringen voor WGA eigenrisicodragerschap (ERD) laat een neutraal winstbeeld zien over boekjaar 2015 en in de prognose voor 2016.

Pratende-mensen.

Het resultaat wordt gunstig beïnvloed door eenmalige effecten van vrijval op oude schadejaren. Dit suggereert dat het resultaat op recente schadejaren negatief is, maar gecompenseerd wordt door gunstige resultaten op oude schadejaren.

Prognose
Dit concludeert DNB naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek over WGA-ERD. Het product voor WGA-ERD heeft in de jaren 2011-2014 tot grote verliezen geleden voor verzekeraars. In 2015 werd hierop teruggepakt door een licht verlieslatend boekjaar en voor 2016 wordt een resultaatsneutraal jaar verwacht (zie grafiek). Terwijl in 2014 het uiteindelijke resultaat slechter was dan de prognose, ziet DNB over boekjaar 2015 dat het uiteindelijke resultaat minder verlieslatend is dan de prognose halverwege het jaar.

Grafiek Technisch resultaat (excl. beleggingsopbrengsten)

Technisch Resultaat exclusief

Herijking oude schadejaren
De grote verliezen die in 2011-2014 genomen zijn voor WGA-ERD werden veroorzaakt door de toen benodigde extra reserveringen in de schadereserves. Dit in verband met de herschatting van de herstelkansen en het oplossen van dataproblemen. In de meest recente uitvraag valt op dat voor oude schadejaren nu een minder slecht resultaat wordt gerapporteerd. Dit betekent dat het resultaat in 2015 (en 2016) gunstig wordt beïnvloed door een herijking van de schadelast voor de oude schadejaren. Daardoor wordt het gunstige beeld van de laatste twee jaar vertekend en valt niet zomaar te concluderen dat de inschatting van het verzekeringsrisico nu adequaat is. Hierbij moet worden opgemerkt dat het beeld per verzekeraar verschilt; hier gaat het om het overkoepelende beeld. In nieuw onderzoek bekijkt DNB of de premie voor nieuwe schades kostendekkend is en in hoeverre er nog sprake is van overprudente reservering op oude schadejaren.

WGA-flex
Het verzekeringsproduct voor WGA-ERD dekt vanaf 1 januari 2017 ook flexwerkers. WGA-ERD-verzekeraars zien kansen voor omzetgroei in deze productuitbreiding. Wel is er minder zicht op de groep verzekerden (flexwerkers) dan bij WGA-vast. Dit maakt een goede inschatting van het risico lastig. Daarom – en vanwege de sterke prijsconcurrentie tussen schadeverzekeraars – gaat DNB aandacht besteden aan de productuitbreiding met WGA-flex. In komende onderzoeken vraagt DNB de verzekeraars naar het resultaat op de WGA-flex-dekking en naar hun eigen visie hierop. 

> Terug naar de Nieuwsbrief