Nieuwsbrief Verzekeren januari 2020

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2020

In dit nummer: Toezicht Vooruitblik; Petra Hielkema nieuwe DNB divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars; Stand van zaken Solvency II Review; Onderzoek Pilaar II; Laatste wijzigingen Solvency II 2018 SCR review van kracht; Toezichtconvergentie en onderzoek beheersing renterisico; Wijzigingen beleidsregel geschiktheid; Uw organisatiegegevens beschikbaar in DLT; Publicatie Leidraad Wwft en Sw; Brexit

Toezicht Vooruitblik

Lage rente, digitalisering en duurzaamheid: dat zijn de speerpunten van het toezicht op verzekeraars voor 2020. Lees meer

Petra Hielkema nieuwe DNB divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

Petra Hielkema wordt per 1 februari divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars. Ze volgt Olaf Sleijpen op die toetreedt tot de directie van DNB. Lees meer

Petra Hielkema

Stand van zaken Solvency II Review

De Europese toezichthouder op verzekeraars en pensioenfondsen, EIOPA, heeft in november 2019 een consultatie gepubliceerd met betrekking tot een evaluatie en herziening van Solvency II. Lees meer

Onderzoek Pilaar II

In 2020 gaat DNB onderzoek doen naar de beheersing van risico’s door verzekeraars in het kader van Pilaar II (governance en risicomanagement). Lees meer

Beloningsbeleid

Laatste wijzigingen Solvency II 2018 SCR review van kracht

Per 1 januari 2020 zijn de laatste wijzigingen voor LAC DT (Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes, verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen) en bepaalde parameters voor het premie- en reserverisico als gevolg van de Solvency II 2018 SCR review ook van kracht. Lees meer

Toezichtconvergentie en onderzoek beheersing renterisico

In 2020 zet DNB zich in om convergentie binnen Europa te bereiken op het gebied van het toezicht op interne modellen, operationele en cyberrisico’s, toezicht op grensoverschrijdende activiteiten en het gebruik van data en technologie door de nationale toezichthouders. Lees meer

DNB-sateliet

Wijzigingen beleidsregel geschiktheid

De Beleidsregel geschiktheid is gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren. Per 15 januari 2020 is de gewijzigde Beleidsregel in werking getreden. Lees meer

Uw organisatiegegevens beschikbaar in DLT

DNB geeft u inzicht in de gegevens die DNB over uw verzekeraar heeft, zoals bereikbaarheden, getoetste personen en behandelaars. Lees meer

Publicatie Leidraad Wwft en Sw

DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document op onderdelen gewijzigd. Lees meer

Brexit

Op 31 januari is de Brexit een feit. Maar voorlopig blijft nog onduidelijk hoe de toekomstige relatie tussen de EU en het VK wordt vormgegeven na 2020. Van belang is daarom dat verzekeraars zich hierop voorbereiden, omdat vanaf 2021 knelpunten kunnen ontstaan bij grensoverschrijdende dienstverlening tussen de EU en het VK. Lees meer

Brexit