Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

Hierin aandacht voor: Aanvragen via Digitaal Loket Toezicht; Guidance beheersing datakwaliteit; Melding collectieve waardeoverdracht; Uitvraag niet-financiële risico’s; Wijziging boetecategorie Sanctiewet; Informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli; FATF-waarschuwingslijsten: update juni 2017.

Kort nieuws

Aanvragen via Digitaal Loket Toezicht

Sinds april 2017 is het Digitaal Loket Toezicht open. U kunt sindsdien uw aanvraag voor een vergunning, een verklaring van geen bezwaar (vvgb) of een bestuurderstoetsing op twee manieren indienen: via het digitaal loket en per post. Per 1 september 2017 verwacht DNB dat u deze aanvragen uitsluitend via het Digitaal Loket indient. Het digitaal indienen van een aanvraag is voor u overzichtelijker en daardoor minder foutgevoelig. Dit komt ten goede aan de doorlooptijd van uw aanvraag.

Voor het digitaal indienen van de formulieren voor een vergunningaanvraag, vvgb-aanvraag of bestuurderstoetsing moet u in het bezit zijn van een eHerkenningsmiddel van niveau 3. Deze vraagt u aan via eHerkenning.nl. Er zijn diverse aanbieders van eHerkenningsmiddelen. Aan het aanvragen van een eHerkenning zijn kosten verbonden.  

 

Guidance beheersing datakwaliteit

DNB publiceert de guidance over haar uitgangspunten rond de beheersing van datakwaliteit door verzekeraars in relatie tot Solvency II begin juli op Open Boek Toezicht. Na diverse consultatierondes met de sector worden de laatste aanpassingen nu verwerkt en zal publicatie zo spoedig mogelijk plaatvinden. In de guidance heeft DNB verder uitgewerkt wat zij van instellingen verwacht rondom datakwaliteit en beheerst datakwaliteitsmanagement.

DNB neemt stappen in het verder concretiseren van datagedreven toezicht. De komende jaren versterkt DNB haar toezicht verder door gebruik te maken van technieken als data-analyse en processmining bij verzekeraars als onderdeel van haar toezichtaanpak.

 

Melding collectieve waardeoverdracht

DNB heeft de meldingsprocedure aangepast voor meldingen van een voorgenomen collectieve waardeoverdracht (CWO) van pensioenaanspraken en –rechten van een verzekeraar naar een andere verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI).
Hierdoor kan DNB de grote stroom meldingen efficiënter afhandelen. Een nadere toelichting op de aangepaste procedure en het beoordelingsbeleid van DNB vindt u op Open Boek.

Een belangrijk verschil met de huidige procedure is dat DNB verzekeraars vraagt aan te geven of een voorgenomen CWO complex of niet-complex is. De criteria hiervoor vindt u terug op Open Boek. DNB analyseert een complexe CWO uitgebreider dan een niet-complexe CWO. Een ander belangrijk verschil is dat DNB, tenzij sprake is van een verbod op CWO, geen e-mails meer stuurt na een melding van een voorgenomen CWO. Dit geldt ook voor meldingen die op dit moment nog in behandeling zijn bij DNB. Als u binnen drie maanden na uw melding geen bericht heeft ontvangen van DNB, dan kunt u de CWO uitvoeren.

 

Uitvraag niet-financiële risico’s

DNB dient een actueel beeld te hebben van de risico’s van een verzekeraar. Daarom doet DNB een uitvraag bij verzekeraars gericht op de niet-financiële risico’s en de beheersing daarvan. Hierbij kunt u denken aan integriteits-, operationele en IT-risico’s. Ook kijkt DNB naar de invloed van het bedrijfsmodel en governance, gedrag en cultuur op het risicoprofiel van de instelling.   

Om deze uitvraag op een zorgvuldige wijze te doen, heeft vooraf een pilot onder een selectie van verzekeraars plaatsgevonden. DNB heeft de feedback van deze verzekeraars gebruikt om de vragenlijst te optimaliseren. Een uitnodiging tot deelname aan deze uitvraag stuurt DNB in juni per brief naar alle SII-verzekeraars.

 

Wijziging boetecategorie Sanctiewet

DNB wil de sector alert maken op de inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017. Dit besluit werd op 17 mei 2017 gepubliceerd en treedt op 1 juli 2017 in werking. Het besluit wijzigt onder andere artikel 6 van het besluit bestuurlijke boetes financiële sector. Vanaf 1 juli zijn overtredingen van artikel 10b van de Sanctiewet 1977 beboetbaar volgens de tweede categorie. Dit betekent dat de boetes voor overtredingen van artikel 10b van de Sanctiewet 1977, waaronder ook de eisen uit de Regeling Toezicht Sanctiewet vallen, vanaf 1 juli 2017 zijn verhoogd tot maximaal EUR 1.000.000 (maximale hoogte was EUR 10.000).

 

Informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli

DNB organiseert woensdagmiddag 5 juli vanaf 14.00 uur een informatiebijeenkomst over toetsingen. Vanaf 13.30 uur staat de koffie klaar. Schrijf u hier in voor deze bijeenkomst.

Tijdens de informatiebijeenkomst geven medewerkers van DNB een toelichting op wat instellingen en te toetsen personen kunnen verwachten tijdens het toetsingsproces. Er komt onder andere aan bod welke voorbereidingen zij moeten treffen, hoe een toetsingsgesprek in zijn werk gaat en welke processtappen er zijn. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen.

 

FATF-waarschuwingslijsten: update juni 2017

De Financial Action Task Force (FATF) heeft weer geactualiseerde waarschuwingslijsten gepubliceerd met landen die tekortkomingen hebben in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT-systeem). DNB verwacht dat financiële instellingen de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen.

> Terug naar de nieuwsbrief