Consultatie over garanties in koopovereenkomsten

Nieuwsbericht
Datum 13 juni 2018

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert vandaag ter consultatie een concept-Q&A “Garanties in koopovereenkomsten, wel of geen verzekering?” over de kwalificatie van garanties in koopovereenkomsten.

DNB heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de vraag of een garantie in een koopovereenkomst kwalificeert als verzekering. Aanleiding hiervoor was een aanpassing in het bestaande factsheet over dit onderwerp op de DNB-website (juli 2017). Deze aanpassing leidde tot onduidelijkheid over de kwalificatie van dergelijke garanties en tot een publieke discussie over de vraag of de BOVAG-garantie al dan niet een verzekering is.

Maatstaf voor beoordeling
Uitgangspunt van de nu gepubliceerde concept-Q&A “Garantie in koopovereenkomsten, wel of geen verzekering?” is dat als aan de essentialia van een schadeverzekering uit het Burgerlijk Wetboek is voldaan, sprake kan zijn van een schadeverzekering, maar dat dit niet in alle gevallen zo is. Het uitgangspunt dat DNB bij de beoordeling van garanties in koopovereenkomsten hanteert, is of de garantie naar algemeen gangbare maatstaven als schadeverzekering kan worden aangemerkt. Ook de rechtsverhouding tussen betrokken partijen en de omstandigheden van het geval worden daarbij in aanmerking genomen.

Geen schadeverzekering
DNB geeft in de concept-Q&A aan dat zij in het licht van de algemeen gangbare maatstaven garanties in beginsel niet als schadeverzekering aanmerkt indien aan elk van onderstaande criteria is voldaan:

  • de garantie een ondergeschikt onderdeel is van een koopovereenkomst (en daardoor als het ware wordt geabsorbeerd);
  • de garantie uitsluitend betrekking heeft op de aard of een gebrek van het gekochte product; en
  • de garantieperiode niet evident langer is dan de levensduur die redelijkerwijs van het gekochte product verwacht mag worden.

Reacties op de concept-Q&A zijn welkom en kunnen tot en met 24 augustus 2018 via het reactieformulier worden ingediend.