Persbericht: Relaties vinden DNB meer benaderbaar en transparant en zien ruimte voor meer dialoog en samenwerking

Persbericht
Datum 5 april 2018

Partijen die veel te maken hebben met De Nederlandsche Bank (DNB) vinden haar in toenemende mate benaderbaar en transparant. Tegelijkertijd is er ruimte voor meer dialoog en samenwerking, zo blijkt uit een onderzoek dat DNB heeft uitgevoerd onder ruim 500 stakeholders. DNB herkent de uitkomsten van het onderzoek, is de stakeholders erkentelijk voor hun openheid en doet haar voordeel met de gedane verbeterpunten.

Opzet onderzoek

Stakeholders

Het stakeholderonderzoek (clickable PDF onderaan deze pagina) bestond uit een enquête die door 492 respondenten is ingevuld en 58 individuele gesprekken met stakeholders. Onder deze stakeholders bevonden zich partijen zoals banken, verzekeraars, trustkantoren, wetenschappers, leden van belangengroepen en journalisten. Het is voor het eerst dat DNB een onderzoek heeft gedaan onder zo’n breed stakeholderveld, dus met inbegrip van stakeholders die bijvoorbeeld met de toezicht-, monetaire of betalingsverkeer taken van DNB te maken hebben. Eerdere stakeholderonderzoeken van DNB hadden betrekking op de stakeholders van de toezichtfunctie van DNB.

Bevindingen onderzoek

Wat gaat goed?
Het brede stakeholderveld geeft aan dat DNB en haar medewerkers professioneel, zorgvuldig en betrouwbaar zijn. Dit resulteert in werk van hoge kwaliteit. De deelnemers aan de enquête dichten DNB een ‘zeer goede’ reputatie toe. Men oordeelt positief over de algehele effectiviteit van DNB. Ook geven stakeholders aan dat DNB in de loop van de tijd meer benaderbaar en transparanter is geworden. Daarnaast vinden zij dat DNB pragmatischer opereert dan een aantal jaren geleden. Onder toezicht staande instellingen vinden dat het toezicht van DNB streng en proactief is. Zij benadrukken dat DNB haar werkwijze op het gebied van bestuurderstoetsingen heeft aangepast. Ze zien dit als een duidelijke verbetering en geven aan hierover tevreden te zijn.

Wat kan beter?
Hoewel de benaderbaarheid is toegenomen, bestaat de wens nog meer de dialoog en samenwerking met DNB aan te gaan. Tevens geven stakeholders aan dat er door DNB winst te behalen is als zij effectiever en politiek sensitiever wordt in haar beïnvloedingsstijl. Ook ervaren zij dat DNB nog te veel uit silo’s bestaat waardoor soms inconsistente boodschappen worden afgegeven.

Een minder formalistische en afstandelijke houding zou de effectiviteit van het toezicht van DNB verder kunnen vergroten. Ook het geven van meer procesinformatie, een betere terugkoppeling van onderzoeksresultaten en meer prioriteit en maatwerk in het toezicht zijn genoemde verbeterpunten. Een deel van de relaties blijkt onbekend met het in- en externe beleid van DNB ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

DNB past verbeterpunten toe

DNB herkent de uitkomsten van het onderzoek en pakt de genoemde verbeterpunten op. De aansporing voor een intensievere externe dialoog wordt door DNB omarmd en gezien als een extra impuls om de bestaande ronde tafel-bijeenkomsten en andere dialoogsessies te continueren.

Door voortaan nog nadrukkelijker via krachtenveldanalyses in kaart te brengen waar kansen en mogelijke obstakels liggen, verwacht DNB effectiever en sensitiever te worden in haar beïnvloedingsstijl. Om te zorgen dat DNB consistent is in haar uitingen, blijft zij onverminderd werken aan het verbeteren van de interne afstemming tussen de verschillende geledingen van de organisatie.

Om meer transparantie over het toezichtproces te bieden, zijn verschillende initiatieven gestart waarbij meer procesinformatie en een betere terugkoppeling van onderzoeksresultaten wordt gegeven aan onder toezicht staande instellingen. Ook besteedt DNB aandacht aan de doelmatigheid van de toezichtactiviteiten.

DNB zal zich extra inspannen om haar MVO-beleid nog beter voor het voetlicht te brengen. Een deel van de stakeholders blijkt daarover onvoldoende beeld te hebben. Een bredere communicatie over de verankering van MVO in de kerntaken moet daarbij helpen. Ook blijft het van belang om steeds de samenhang met het mandaat van DNB duidelijk te maken.

DNB is de deelnemende stakeholders erkentelijk voor hun bereidheid feedback te geven op haar functioneren en de openheid waarmee dat is gedaan. In 2019 wordt het volgende stakeholdersonderzoek gehouden onder de relaties van DNB.

Einde Persbericht

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 06-52496961).