Statistisch Nieuwsbericht: Revisie betalingsbalans en extern vermogen 2015

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 24 mei 2018

CBS en DNB hebben volledige consistentie bereikt tussen de buitenlandrekening en de betalingsbalans. Hiermee is Nederland een van de eerste landen in Europa die navolging geven aan de aanbevelingen van Europese instellingen om bij de eerstvolgende revisie van de nationale rekeningen deze consistentie te realiseren. De consistentie tussen betalingsbalans en buitenlandrekening kan worden bereikt doordat de internationale handboeken voor deze statistieken inmiddels vrijwel volledig methodologisch aansluiten. In 2014 publiceerden CBS en DNB voor het eerst cijfers conform deze nieuwe handboeken, waarna een intensief proces is gestart waarbij nog resterende cijfermatige verschillen tussen betalingsbalans en sectorrekeningen zijn onderzocht en afgestemd. Als sluitstuk van dit proces zijn de buitenlandrekening van CBS en de betalingsbalans van DNB in een gezamenlijk statistisch proces opgesteld en volledig op elkaar aangesloten.

Dit statistisch nieuwsbericht presenteert de uitkomsten voor het revisiejaar 2015 van het in samenhang met nationale rekeningen vastgestelde saldo lopende rekening van de betalingsbalans en netto extern vermogen. Beide saldi zijn kernindicatoren van de externe statistieken, en vormen onderdeel van de indicatoren die de Europese Commissie weegt in het kader van de macro-economische onevenwichtigheden procedure (Macroeconomic Imbalances Procedure, MIP). Het CBS presenteert tegelijk met deze publicatie de uitkomsten van de benchmarkrevisie 2015 voor de nationale rekeningen, inclusief de buitenlandrekening (zie de link onderaan dit bericht). In juni vindt de reguliere actualisatie van de betalingsbalanstabellen plaats, en zal een uitgebreider cijferbeeld voor revisiejaar 2015, de opvolgende jaren 2016 en 2017 en het eerste gezamenlijk met nationale rekeningen vastgestelde nieuwe kwartaal (2018-I) worden gepubliceerd. Later dit jaar zullen cijfers voor de periode vóór 2015 worden gepubliceerd. Voor deze periode zal eveneens sprake zijn van verbeterde consistentie tussen betalingsbalans en buitenlandrekening, maar niet volledig.

Het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans is voor het revisiejaar 2015 met EUR 16 miljard neerwaarts bijgesteld, naar EUR 43 miljard. In combinatie met de bbp-bijstelling van EUR 6,5 miljard resulteert dit in een overschot lopende rekening van 6,3% bbp, tegenover 8,7% bbp voor revisie. Het extern vermogen van Nederland ultimo 2015 is als gevolg van de revisie met EUR 31 miljard neerwaarts bijgesteld, naar EUR 346 miljard. Onderstaande links verwijzen door naar een uitgebreidere toelichting op de bijstellingen van de betalingsbalans en externe vermogen, naar de toelichting van het CBS op de bijstellingen van de nationale rekeningen en naar een corporate bericht over de nieuwe samenwerking tussen CBS en DNB.

Meer informatie