Het actuele getal: EUR 2075 miljard

Nieuwsbericht
Datum 14 november 2006

De vorderingen van Nederlandse ingezetenen op het buitenland waren ultimo 2005 gelijk aan EUR 2075 miljard en zijn daarmee de grens van EUR 2000 miljard gepasseerd.

Grafiek – Vorderingen van Nederland op het buitenland in miljarden euro’s

Ten opzichte van 2004 zijn de vorderingen op het buitenland gestegen met 18 procent. De bijna verzesvoudiging sinds 1991 weerspiegelt de internationalisering die de Nederlandse economie heeft ondergaan.

De vorderingen op het buitenland bestaan uit directe investeringen in het buitenland, buitenlandse effecten, financiële derivaten, overig kapitaal (voor een groot deel bestaande uit vorderingen van de Nederlandse banken op niet-ingezetenen) en officiële reserves. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt komt de toename van de totale vorderingen voornamelijk voort uit de enorme groei van de buitenlandse effecten in Nederlandse handen en, in iets mindere mate, van de directe investeringen van Nederlandse ondernemingen in het buitenland.