Het actuele getal: EUR 14 miljard

Nieuwsbericht
Datum 7 maart 2007

Volgens voorlopige cijfers is de netto winst van het Nederlandse bankwezen in 2006 uitgekomen op EUR 14 miljard. Dat is een kleine stijging ten opzichte van 2005 toen de winst EUR 13,2 miljard bedroeg. De bijdrage van de tweede helft van 2006 was minder groot dan de eerste helft

Grafiek Netto winst van het Nederlands bankwezen

 

 

Baten

De netto rente- en provisiebaten waren in 2006 tezamen EUR 3,5 miljard hoger dan in 2005; vrijwel gelijk verdeeld over rente en provisie. De stijging in de netto provisiebaten houdt vermoedelijk verband met een verbeterd beursklimaat in het voorbije jaar. Opvallend was de sterke groei die zich voordeed bij de bruto rentebaten (+20%) en de bruto rentelasten (+26%). De oorzaak hiervoor lijkt in sterkere mate gelegen in de stijging van het algemene rentepeil en minder in een uitbreiding van de activiteiten van het bankwezen. Ook het positieve netto resultaat uit financiƫle transacties, zoals de handel in futures, opties en swaps, alsmede de overige baten droegen bij aan de toegenomen baten (EUR +3,6 miljard).

Lasten

De personeelskosten van het bankwezen stegen in 2006 opvallend sterk met EUR 1,8 miljard (+ 9 %). Daarnaast namen de overige bedrijfslasten in 2006 fors toe met EUR 3,6 miljard, en lagen de afschrijvingen op kredieten en vorderingen EUR 1,1 miljard hoger dan in 2005. Overnames kunnen hierbij een rol hebben gespeeld.