Het actuele getal: EUR 45 miljard

Nieuwsbericht
Datum 30 mei 2007

Met een omvang van EUR 45 miljard zijn de aandelenfondsen het belangrijkste type Nederlandse beleggingsfonds. Zij laten sinds 2003 een positieve ontwikkeling zien (gemiddelde jaargroei van bijna 13%). Daarmee is ook het relatieve belang van de aandelenfondsen toegenomen: hun bijdrage aan de totale beleggingssector steeg in vier jaar van 32% naar 38%. Deze ontwikkeling dient wel in perspectief bezien te worden daar deze sector begin 2000 aanzienlijk groter was dan dat zij nu is (zie grafiek).

Balanstotaal Nederlandse aandelenfondsen

      

De groei sinds 2003 is te danken aan de gunstige ontwikkelingen op de aandelenbeurzen, waardoor de de aandelenfondsen ruim EUR 18 miljard aan koerswinsten boeken. Daarnaast werd nog zo’n EUR 3 miljard aan dividend geïncasseerd. Deze opbrengsten waren ruim voldoende om de netto uitstroom van ruim EUR 6 miljard die in deze jaren heeft plaats gevonden, te compenseren. Deze onttrekking betekent overigens niet dat aandelenfondsen minder populair zijn geworden bij de Nederlandse belegger. Veel Nederlandse fondsen zijn namelijk geliquideerd omdat zij in deze periode verhuisd zijn naar Luxemburg, de belegger met zich meenemend. Aan deze ontwikkeling is, mede door een beter vestigingsklimaat, in 2006 vrijwel een einde gekomen.